News
Blog

Prečo vyučujeme predmet Právna klinika fúzií a akvizícií?

Už štvrtý rok vedieme na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet s názvom Právna klinika fúzií a akvizícií. Spolupráca s Univerzitou Komenského pre nás znamená priestor, kde spoznávame potenciálnych budúcich mladých kolegov. A ako našu kliniku vnímajú študenti a fakulta? To nám priblížila priamo riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulty Univerzity Komenského, doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

  • Ako vnímate predmet Právna klinika fúzií a akvizícií a záujem študentov o účasť na takomto druhu „externého“ vzdelávania ?

Tento predmet ponúka študentom veľmi dobrú možnosť,  získať už počas štúdia cenné praktické skúsenosti. Záujem oň je veľký a každý rok sa jeho kapacity naplnenia ihneď po tom, ako sa spustí zapisovanie na predmety. Následne nám študenti píšu, či sa ešte môžu dodatočne prihlásiť. Z toho je zrejmé, že popri „tradičných“ predmetoch študenti veľmi oceňujú aj nové, s výraznejším presahom do praxe, ktoré viac simulujú reálny výkon advokácie.

  • V čom vidíte najväčší prínos v spolupráci advokátskej kancelárie a Univerzity?

Spolupráca s praxou sa nám v rámci praktických predmetov, veľmi osvedčila. Predmet Právna klinika fúzií a akvizícií je výborne pripravený. Je dynamický, takže študentov prirodzene zaujme.  Nielenže sa veľa naučia, ale prostredníctvom tohto alebo podobných predmetov si budujú aj pozitívny vzťah k advokácii, či iným právnym profesiám, pretože majú lepšiu možnosť vyskúšať si, čo ich za bránami fakulty môže čakať. Pochopia čo je to úspech v tejto oblasti, že preň treba aj niečo obetovať a najmä svedomito pracovať.

  • Niekoľkokrát sa výučba konala aj priamo v priestoroch našej advokátskej kancelárie. Považujete za prínosné, že sa študenti reálne ocitnú v prostredí, kde by mohli neskôr pracovať? Máte od nich prípadne spätnú väzbu?

Už som spomenula, že študenti veľmi oceňujú, ak majú v rámci výučby kontakt s „reálnou“ advokáciou. Takže ak majú seminár mimo fakulty v priestoroch advokátskej kancelárie, je to pre nich určite pozitívne motivujúci zážitok. Spätná väzba bola zo strany študentov veľmi dobrá. 

  • Študenti a brigáda v advokátskej kancelárii počas štúdia – vnímate záujem zo strany študentov o prácu v advokátskej kancelárii už počas štúdia? Aké sú trendy študentov v tomto smere aktuálne?

V posledných rokoch sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila reforma vzdelávania. Jedným z jej cieľov bolo zvýšenie nárokov na štúdium (aj z hľadiska časovej náročnosti). Tak prirodzene došlo k tomu, že študenti nemajú toľko času venovať sa popri škole ešte aj práci v advokátskej kancelárii, čo bolo kedysi úplne bežné. Aj keď  sa ešte nájdu takí, ktorí sa aj napriek časovej náročnosti štúdia snažia pracovať, pretože ich právo baví a láka ich prax, celkový trend je taký, že „brigáduje“ čoraz menší počet študentov.

  • Kde vidíte úskalia práce v advokátskej kancelárii počas štúdia? Majú študenti nejaké obavy, pre ktoré sa pre prácu v kancelárii rozhodnú až po skončení školy?

Myslím, že študenti majú obavy najmä z toho, aby sa stíhali venovať štúdiu, keďže majú viac predmetov ako to bolo kedysi, a takmer na každý sa musia aj priebežne pripravovať. Myslím si, že ak majú popri tom ešte nejakú športovú alebo inú záujmovú aktivitu, tak ich týždeň je celkom naplnený a už si ani nevedia predstaviť, že by mohli stíhať aj prácu. V tomto smere sa musia trochu inak nastaviť aj advokátske kancelárie, ktoré hľadajú študentov. Kedysi bolo bežné, že stačili dvaja študenti, ktorí sa vedeli zladiť tak, že pokryli celý týždeň. Teraz to tak jednoduché už určite nie je, pretože fakulta po študentoch vyžaduje oveľa viac a študenti majú kapacitu pracovať len zopár hodín do týždňa. Mnohí preto s praxou začínajú až po škole.