HKV Cares

Túžime žiť v lepšej krajine a veríme, že k tomu, aby ňou Slovensko skutočne bolo, dokážeme prispieť aj my sami. Aj preto neváhame poskytnúť právne služby tým, ktorí to potrebujú.

Naše pro bono aktivity siahajú do týchto oblastí:

Podpora komunít a združení

Pomoc iniciatíve #KtoPomôžeSlovensku pri zmierňovaní dopadov pandémie COVID-19

V čase začiatku pandémie COVID-19 na Slovensku vznikla iniciatíva hŕstky angažovaných ľudí, ktorá sa rozhodla pomáhať zdravotníckym zariadeniam so zabezpečením nedostatkových ochranných pomôcok a inou potrebnou materiálnou pomocou. Postupne sa k úsiliu tejto iniciatívy pridalo mnoho ľudí, ktorí chceli priložiť ruku k dielu. Už od prvých fáz projektu je medzi nimi aj Lukáš Michálik a Šimon Hora z nášho HKV tímu.

Spoluprácou s iniciatívou #KtoPomôžeSlovensku pomáhame v prvom rade nemocniciam, zdravotníkom a domovom sociálnych služieb, ktorí sú pri boji s COVID-19 v prvej línii. Vďaka činnosti iniciatívy sa podarilo od začiatku pandémie zabezpečiť stovky tisíc kusov ochranných zdravotníckych pomôcok a vyzbierať viac ako milión eur. Rovnako iniciatíva pomohla k zrealizovaniu nákupov viacerých potrebných prístrojov pre nemocnice a k zabezpečeniu činnosti mobilného odberového miesta pre potreby testovania vzoriek.
Nami poskytovaná právna pomoc iniciatíve #KtoPomôžeSlovensku zahŕňala nastavenie a prípravu dokumentácie potrebnej na vykonávanie činnosti iniciatívy a jej spolupráce s partnermi, donormi, dodávateľmi a obdarovanými subjektmi. Okrem toho sme na pravidelnej báze zabezpečovali pre iniciatívu riešenie zmluvných vzťahov.

Tvorba nových stanov už 100 rokov fungujúceho združenia včelárov

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme spolupracovali na projekte Slovenský zväz včelárov. Po 100 rokoch jej existencie bolo našou úlohou prispieť k revidovaniu, resp. vytvoreniu úplne nových stanov, ktoré zodpovedajú súčasnej dobe a potrebám v oblasti včelárstva, ale aj riadenia a hospodárenia tak veľkej organizácie.

Správnym nastavením vnútorných pomerov v organizácii umožníme reagovať na nové trendy a potreby včelárstva s dôrazom na environmentálny aspekt chovu.
V rámci spolupráce sme revidovali resp. vytvorili úplne nové stanovy, ktoré zodpovedajú súčasnej dobe a potrebám v oblasti včelárstva, ale aj riadenia a hospodárenia tak veľkej organizácie.

Právna pomoc OZ Iniciatívy rodičov Lamača pri úprave ich interných dokumentov

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme spolupracovali na projekte pre OZ iniciatíva rodičov Lamača. Občianske združenie pomáha už 15 rokov škôlkarom, učiteľom a rodičom v cirkevnej materskej škole sv. Filipa Neriho v Lamači. Dobrovoľníckymi aktivitami nielen zlepšujeme prostredie výučby, ale aj úroveň výchovy a vzdelávania našich detí.

Pomôžeme zlepšeniu dostupnosti starostlivosti o škôlkárov v Lamači a stabilite fungovania Materskej škôlky.
Občianskemu združeniu sme radili pri úprave ich stanov za účelom ošetrenia fundraisingových aktivít združenia a tak napomohli ďalšiemu financovaniu jeho činností a zabezpečeniu chodu Materskej škôlky.

Vytvorenie zmluvného riešenia jedinečného projektu spolupráce súkromného a verejného sektora - Nadácia Cvernovka

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme pomohli zabezpečiť fungovanie kultúrneho priestoru a knižnice, obsahujúcej významnú literárnu zbierku.

Nadácia Cvernovka má za cieľ kultivovať verejný priestor a jeho služby. V rámci nimi vytvoreného jedinečného kreatívneho centra Nová Cvernovka realizuje viaceré inovatívne projekty zamerané na budovanie komunít ako aj posilnenie spolupráce občanov a miestnej samosprávy. Jedným z nich je aj Kabinet pomalosti, s ktorým sme spolupracovali.

Zabezpečili sme správne nastavenie zmluvných vzťahov a spolupráce verejného a súkromného sektora tak, aby bolo fungovanie Kabinetu pomalosti dlhodobo udržateľné. Aj vďaka tomu má široká verejnosť prístup k významnej literárnej zbierke, ktorou Kabinet pomalosti disponuje.
Nadácia Cvernovka, Knižnica Nové Mesto, občianske združenie Upupa Epops a fyzická osoba sa dohodli na vytvorení unikátneho partnerstva v rámci prevádzkovania kultúrneho priestoru Kabinet pomalosti v Novej Cvernovke. Ide o výberovú knižnicu budovanú viac ako 20 rokov a súčasne jedinečný kultúrny priestor pre literárne festivaly, podujatia súvisiace so zodpovedným životným štýlom, udržateľnosťou a rozvojom komunít. Pre účely financovania tohto priestoru sme pomohli s vytvorením viacstrannej zmluvy, ktorá spoluprácu a postavenie jednotlivých strán reguluje, keďže do projektu vstupujú 4 rôzne subjekty a každý so špecifickým vkladom, právnym postavením a úlohou v celej spolupráci.

Spolupráca s univerzitami

Vyučujeme seminár Právna Klinika M&A

Podstatou našich právnych služieb je oblasť M&A, v ktorej sa cítime ako doma. Schopnosti a vedomosti viesť komplexné cezhraničné transakcie v oblasti akvizícií sme sa rozhodli predať ďalšej generácii slovenských právnikov. Lukáš Michálik a Martin Hricko spolu s členmi nášho M&A tímu začali s výučbou predmetu Právna klinika fúzií a akvizícií na Právnickej fakulte UK.

Podporujeme výučbu práva prepájaním teoretických vedomostí s praxou. Študentom odovzdávame naše bohaté medzinárodné skúsenosti v transakčnom poradenstve prostredníctvom M&A semináru.

Absolvovaním Kliniky M&A študenti získavajú teoretické a praktické vedomosti v oblasti fúzií a akvizícií a skúšajú si prácu na simulovanej transakcii.
Seminár Právna klinika M&A (právna klinika fúzií a akvizícií) sa otvoril v zimnom semestri 2019/ 2020 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Úvodná hodina sa uskutočnila na pôde školy, pre ďalšie semináre sa už študenti práva stretávali každý piatok priamo v priestoroch advokátskej kancelárie HKV.

Výučba predmetu prebiehala tak, že študenti boli rozdelení do dvoch skupín (kupujúci a predávajúci) a prešli si celým procesom fiktívnej transakcie – kúpou spoločnosti s ručením obmedzeným vlastniacej nehnuteľnosť – administratívnej budovy. Budúci právnici boli hodnotení individuálne podľa aktivity na hodinách, ako aj podľa úrovne spracovania podkladov, ktoré dostali na domov.

“Prvý ročník semináru Klinika M&A” bol študentmi hodnotený veľmi pozitívne, preto veríme, že predmet zopakujeme aj ďalší školský rok,” hodnotí spoluprácu s bratislavskou právnickou fakultou partner HKV, Lukáš Michálik.

Fakulta práva PEVŠ sa stala našim partnerom vo vzdelávaní

Dňa 30. 04. 2019 sme spolu s Fakultou práva PEVŠ slávnostne podpísali memorandum, ktoré reprezentuje novú éru našej spolupráce.

Ide o dôležitý krok smerujúci k posilneniu profesionálnej spolupráce akademického prostredia s aplikačnou praxou. V rámci našej spolupráce sa budeme snažiť vniesť do akademického sveta naše praktické skúsenosti a rôznymi cestami ich odovzdať študentom. Rovnako tak prinášame študentom na Fakulte práva PEVŠ príležitosti zaujímavej stáže v našej kancelárii, prípadne získanie pozície advokátskeho koncipienta po skončení štúdia.
Advokáti HKV sú pripravení podeliť sa so študentmi o svoje skúsenosti a vedomosti prostredníctvom prednášok počas výučby i mimo nej. V rámci spolupráce sa budeme pravidelne zúčastňovať školských kariérnych a spoločenských podujatí a  budeme tlmočiť naše nápady k zlepšeniu praktického vzdelávania na Fakulte práva PEVŠ. Za pozitívny prístup akademickej pôdy špeciálne ďakujeme dekanovi doc. JUDr. PhDr. Petrovi Potáschovi, PhD. a prodekanke pre bakalárske a magisterské štúdium, JUDr. Andrey Erdősovej, PhD. Spoluprácu za našu kanceláriu bude supervízovať, advokát HKV, bývalý absolvent Fakulty práva PEVŠ.

“Veríme, že podpis memoranda predstavuje začiatok plodnej spolupráce s Fakultou práva PEVŠ, ktorá prispeje k rozvoju profesionality nášho povolania. Som veľmi rád, že takáto forma vzdelávania mohla vzniknúť,” hodnotí projekt Lukáš Michálik.