Podmienky ochrany súkromia

Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o. so sídlom: Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 611 301 (ďalej len „HKV“ alebo „my“) dôsledne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.

V tomto Oznámení by sme Vás radi informovali o tom, ako HKV spracúva Vaše osobné údaje a tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

Toto Oznámenie je určené pre (i) klientov, ktorým poskytujeme právne služby, (ii) návštevníkov našej webovej stránky a osoby, ktoré nás kontaktujú prostredníctvom webovej stránky, (iii) našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, (iv) osoby, ktoré HKV poskytujú služby alebo dodávajú tovary a (iv) kontaktné osoby alebo iné osoby oprávnené konať za vyššie uvedené subjekty.

Pri spracúvaní osobných údajov sa HKV riadi primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. HKV tiež dodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224.

Advokátsku kanceláriu HKV môžete kontaktovať nasledovne:

 1. na korešpondenčnej adrese: HKV Law Firm s.r.o. so sídlom: Poštová 3, 811 06 Bratislava;
 2. telefonicky: +421 2 54 41 01 60;
 3. e-mailom na adrese: office@hkv.sk.
Účel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Poskytovanie iných ako právnych služieb (napr. poskytovanie služieb oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom v registri partnerov verejného sektora)Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komoryPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Zamestnávanie (vrátane výberového konania)Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie alebo uchádzačov o poskytovanie služiebSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Zasielanie marketingovej komunikácieSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumuPrávny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR.
Personalistika a mzdyPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Monitorovanie

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Uzatváranie a administrácia zmluvných vzťahov s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi tovarovPlnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Plnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov (t.j. uplatňovanie práv dotknutých osôb, vedenie evidencie porušení)Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov advokátskej kancelárieOprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Prezentácia advokátskej kancelárie (t.j. vyhotovovanie fotografií a videozáznamov)Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Na základe oprávneného záujmu HKV monitoruje kamerovými systémami svoje priestory za účelom ochrany svojho majetku a zabezpečenia bezpečnosti priestorov, zariadení a softvérového vybavenia advokátskej kancelárie. Na oprávnené záujmy sa HKV spolieha aj v prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov alebo v konaniach s orgánmi verejnej moci, pri ktorých HKV nezastupuje svojich klientov, ale uplatňuje a preukazuje svoje právne nároky a pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb alebo iných osôb oprávnených konať za právnické osoby, s ktorými HKV spolupracuje.  HKV na základe oprávneného záujmu tiež zasiela marketingovú komunikáciu, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas podľa platných právnych predpisov, a to najmä klientom HKV alebo iným osobám, s ktorými už HKV má relevantný vzťah.

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňuje HKV len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, profesionálnym poradcom (napr. marketingová agentúra) a profesionálnym poskytovateľom služieb (napr. IT spoločnosť), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď má HKV z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizuje HKV iba príležitostne. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky alebo na serveroch umiestnených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. v Nemecku). HKV pri poskytovaní svojich služieb využíva aj globálnych poskytovateľov služieb ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc., LinkedIn Ireland Unlimited Company, Microsoft Corporation a MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC a to najmä na marketingové účely a prezentáciu HKV. Títo poskytovatelia sa nachádzajú v USA, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA, vykonáva HKV vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR.

Aj keď z povahy advokácie vyplýva, že môže mať aj nepriaznivé právne účinky na iné fyzické osoby (napr. na protistranu), pri bežnom výkone advokácie k  automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v  zmysle článku 22 GDPR nedochádza.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Pri vedení databázy uchádzačov o zamestnanie alebo uchádzačov o poskytovanie služieb uchovávame osobné údaje po dobu udeleného súhlasu a to u študentov po dobu 1 roka, advokátskych koncipientov po dobu 2 rokov a advokátov po dobu 3 rokov alebo do momentu odvolania udeleného súhlasu.

Pri personalistike a vedení mzdovej agendy HKV uchováva osobné údaje po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi; napr. osobný spis zamestnanca je uchovávaný po dobu 50 rokov od skončenia pracovného pomeru (až do dovŕšenia 70-teho roku veku zamestnanca), mzdové listy po dobu 50 rokov, výplatné listiny a iná mzdová agenda po dobu 10 rokov.

Pri zasielaní marketingovej komunikácie uchováme osobné údaje po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.

Účtovné doklady uchováva HKV počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Ak ste klient HKV, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

V prípade výberového konania, zamestnávania, personalistike a vedení mzdovej agendy HKV zvyčajne získava osobné údaje priamo od vás. V niektorých prípadoch však môže HKV získavať osobné údaje aj od iných osôb napr. prostredníctvom personálnej agentúry alebo zmluvného partnera, s ktorým HKV spolupracuje.

Ak HKV získava osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, pôjde prevažne o bežné osobné údaje ako napr. meno, priezvisko, email, pracovná pozícia, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo atď. Prípady spracúvania osobitných kategórii osobných údajov advokátskou kanceláriou HKV sú uvedené v Kódexe správania SAK.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: office@hkv.sk alebo prostredníctvom aktualizácie nastavení online (link nájdete v každom HKV newslettri). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;
 • požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • na vymazanie osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami GDPR;
 • podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk.

Niektoré z vyššie uvedených práv môžu byť obmedzené v dôsledku povinnosti HKV dodržiavať mlčanlivosť s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 zákona o advokácii.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré prevádzkujú webové stránky, aj HKV používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok a ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/.

Naša webová stránka používa súbory cookies na prevádzkové účely, nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (funkčné a technické cookies). Tieto cookies sú dočasné, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. HKV zároveň využíva analytické nástroje spoločnosti Google na monitorovanie návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie marketingového obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Ochrana osobných údajov nie je pre HKV jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré Vám sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu si HKV vyhradzuje právo kedykoľvek toto Oznámenie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny tohto Oznámenia podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.