Právne upozornenie

Status spoločnosti s ručením obmedzeným s licenciou na výkon právnickej praxe:

HKV Law Firm, s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom na adrese Poštová 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41129/B, IČO: 36611301 a v Slovenskej advokátskej komore ako spoločnosť s ručením obmedzeným s licenciou na výkon právnickej praxe.

Odborná spôsobilosť / prijímanie nových zamestnancov:

Pokiaľ na tejto stránke nie je uvedené inak, naši právnici majú licenciu na vykonávanie právnej praxe v Slovenskej republike ako advokáti alebo advokátsky koncipienti a sú členmi Slovenskej advokátskej komory.

Etický kódex výkonu advokátskeho povolania:

Činnosť advokátov upravujú príslušné právne predpisy pre advokátov, konkrétne zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii v znení neskorších predpisov a Advokátsky poriadok a ďalšie vnútorné pravidlá a predpisy, ktoré vydala Slovenska advokátska komora.