Právo & Biznis

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti

V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme našim klientom poradenstvo v ich každodennej agende, ako aj pri komplexnejších zadaniach.

Náš skúsený tím zabezpečuje pre klientov nastavenie a fungovanie korporátnych procesov po právnej stránke, pričom pridanou hodnotou našich služieb je obchodne zameraný pohľad na právnu problematiku. Našim klientom sa tak snažíme v každej situácii navrhovať riešenia, ktoré posunú ich biznis dopredu a nebudú ich zbytočne zväzovať.

Práve schopnosť členov nášho právneho tímu pozerať sa na zadania našich klientov cez optiku biznisu nám dáva možnosť a schopnosť dlhodobo poskytovať našim klientom poradenstvo šité na mieru.

Obchodné spoločnosti
Spoznajte špecialistov na Obchodné spoločnosti
Zmluvná agenda

Zmluvná agenda

Prvotriedne služby v oblasti zmluvnej agendy zabezpečuje skúsený tím odborníkov, ktorý okrem samotného navrhnutia vhodného zmluvného nastavenia a prípravy zmluvnej dokumentácie, držiacej sa aktuálnych medzinárodných štandardov a trendov, zabezpečuje pre našich klientov aj analýzu a úpravu už existujúcich zmluvných vzťahov.

Pri poradenstve v oblasti zmluvnej agendy sa snažíme vysporiadať nielen s existujúcimi požiadavkami našich klientov a záležitosťami, s ktorými sa pri svojom podnikaní stýkajú. Snažíme sa tiež predvídať možné situácie a zabezpečiť tak pre našich klientov stabilitu ich zmluvných vzťahov aj v budúcnosti.

Zmluvná agenda
Zamestnanci

Zamestnanci

Klientom prinášame právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, ktoré reflektuje nielen legislatívnu úpravu a konkrétne potreby klientov, ale aj vývoj situácie na pracovnom trhu a hospodársku situáciu v krajine.

Náš skúsený tím je schopný poskytovať prvotriedne pracovnoprávne poradenstvo pre klientov s tisíckami zamestnancov. Okrem prípravy zmluvných dokumentov a interných právnych predpisov pre našich klientov zabezpečujeme posudzovanie strategických obchodných rozhodnutí z pohľadu zamestnancov a vyjednávania s ich kolektívnymi zástupcami.

Zamestnanci
Spory a arbitráž

Spory a arbitráž

Riešenie sporovej agendy pre našich klientov sa stalo v poslednom období významnou časťou nami poskytovaných služieb.

V desiatkach aktívnych sporov hájime záujmy našich klientov na všetkých úrovniach súdnej sústavy Slovenskej republiky. Okrem sporovej agendy v občianskoprávnych veciach máme v tíme skúsených odborníkov zastupujúcich klientov aj v trestnoprávnej oblasti.

Osobitnú časť agendy nášho tímu tvorí zastupovanie klientov a príprava potrebných podkladov pre  arbitráž a alternatívne spôsoby riešenia sporov.

Spoznajte špecialistov na Spory a arbitráž
Súťažné právo

Súťažné právo

Tím HKV disponuje skúsenými odborníkmi venujúcimi sa vo svojej praxi právu hospodárskej súťaže. Našim klientom poskytujeme súťažno-právne poradenstvo najmä v oblasti koncentrácií podnikov.

Sme presvedčení, že na to, aby sme boli schopní našim klientom radiť v oblasti spojovania podnikov alebo aj iných oblastiach súťažného práva na najvyššej úrovni, je potrebné okrem právneho posúdenia daného problému rozumieť aj ekonomickému a podnikateľskému kontextu danej situácie. Preto naši právnici pristupujú k zadaniam klientov v oblasti súťažného práva prístupom, ktorý umožňuje efektívnejšie posúdiť jednotlivé projekty z viacerých uhlov pohľadu a nájsť optimálne riešenie, ktoré klientom zabezpečí dosiahnutie ich cieľa v maximálnom možnom rozsahu.

Spoznajte špecialistov na Súťažné právo
Komerčné prenájmy

Komerčné prenájmy

Oblasť komerčných prenájmov predstavuje podstatnú časť našich služieb poskytovaných klientom v oblasti nehnuteľností.

Členovia nášho tímu pravidelne radia klientom v širokej škále záležitostí týkajúcich sa prenájmov komerčných nehnuteľností, či už zo strany prenajímateľa alebo nájomcu. Disponujeme schopnosťami v oblasti prípravy a vyjednávania všetkých druhov nájomnej dokumentácie, a to pre kancelárske aj maloobchodné priestory. Pravidelne pre našich klientov zabezpečujeme vyjednanie právnych a obchodných podmienok nájomných vzťahov, dohľad nad rozširovaním podnikateľských aktivít na nové trhy, prípravu rámcových zmlúv a zastupovanie v záležitostiach týkajúcich sa správy budov a prenajatých priestorov.

Cieľom HKV je porozumieť obchodnému modelu klienta a prijať proaktívny, efektívny a obchodne orientovaný prístup.

Komerčné prenájmy
Spoznajte špecialistov na Komerčné prenájmy
Verejné obstarávanie & Štátna pomoc

Verejné obstarávanie & Štátna pomoc

Našim klientom poskytujeme odborné právne poradenstvo vo všetkých fázach procesov verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pri realizácií každej fázy procesu verejného obstarávania z pohľadu obstarávajúcich subjektov, ako aj z pohľadu záujemcov a uchádzačov.

Naši právnici asistovali pri viacerých úspešných projektoch verejného obstarávania a získavania štátnej pomoci, v ktorých museli implementovať komplikované transakčné štruktúry, ktoré boli na našom a okolitom trhu priekopnícke a unikátne.

Verejné obstarávanie & Štátna pomoc
Spoznajte špecialistov na Verejné obstarávanie & Štátnu pomoc
Regulatory & Compliance

Regulatory & Compliance

Časť nášho skúseného tímu sa zaoberá vo svojej praxi oblasťou regulatoriky a compliance. Našim klientom pomáhame zabezpečiť súlad s požadovanými pravidlami stanovenými na jednej strane národnou a európskou legislatívou, na druhej strane internými vnútropodnikovými smernicami.

Klientom poskytujeme poradenstvo a riešenia okrem iného v oblasti dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov, corporate governance, etických kódexov alebo pravidiel ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Regulatory & Compliance
Spoznajte špecialistov na Regulatory & Compliance
Zdravotníctvo & Farmácia

Zdravotníctvo & Farmácia

Viacero našich klientov, podnikajúcich v oblasti zdravotníctva a farmácie, očakáva od našej kancelárie právne poradenstvo, ktoré im umožní v týchto komplikovaných, striktne regulovaných a vysoko konkurenčných odvetviach poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby najvyššej kvality.

Naša kancelária tieto očakávania klientov dokáže napĺňať vďaka skúsenému tímu právnikov, ktorí majú s oblasťou zdravotníctva a farmácie dlhoročné skúsenosti a rozumejú tunajšiemu trhu. Navyše, naši odborníci si neustále dopĺňajú vedomosti, aby držali krok s legislatívnym vývojom a najnovšími trendami v tejto oblasti práva a biznisu. Dokážeme tak našim klientom poskytovať právne poradenstvo na mieru a vždy včas.

Zdravotníctvo & Farmácia
Spoznajte špecialistov na Zdravotníctvo & Farmáciu