Právo & Biznis

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti

V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme našim klientom poradenstvo v ich každodennej agende, ako aj pri komplexnejších zadaniach.

Náš skúsený tím zabezpečuje pre klientov nastavenie a fungovanie korporátnych procesov po právnej stránke, pričom pridanou hodnotou našich služieb je obchodne zameraný pohľad na právnu problematiku. Našim klientom sa tak snažíme v každej situácii navrhovať riešenia, ktoré posunú ich biznis dopredu a nebudú ich zbytočne zväzovať.

Práve schopnosť členov nášho právneho tímu pozerať sa na zadania našich klientov cez optiku biznisu nám dáva možnosť a schopnosť dlhodobo poskytovať našim klientom poradenstvo šité na mieru.

Obchodné spoločnosti
Spoznajte špecialistov na Obchodné spoločnosti

Zmluvná agenda

Prvotriedne služby v oblasti zmluvnej agendy zabezpečuje skúsený tím odborníkov, ktorý okrem samotného navrhnutia vhodného zmluvného nastavenia a prípravy zmluvnej dokumentácie, držiacej sa aktuálnych medzinárodných štandardov a trendov, zabezpečuje pre našich klientov aj analýzu a úpravu už existujúcich zmluvných vzťahov.

Pri poradenstve v oblasti zmluvnej agendy sa snažíme vysporiadať nielen s existujúcimi požiadavkami našich klientov a záležitosťami, s ktorými sa pri svojom podnikaní stýkajú. Snažíme sa tiež predvídať možné situácie a zabezpečiť tak pre našich klientov stabilitu ich zmluvných vzťahov aj v budúcnosti.

Zmluvná agenda
Spoznajte špecialistov na Zmluvnú agendu

Zamestnanci

Klientom prinášame právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, ktoré reflektuje nielen legislatívnu úpravu a konkrétne potreby klientov, ale aj vývoj situácie na pracovnom trhu a hospodársku situáciu v krajine.

Náš skúsený tím je schopný poskytovať prvotriedne pracovnoprávne poradenstvo pre klientov s tisíckami zamestnancov. Okrem prípravy zmluvných dokumentov a interných právnych predpisov pre našich klientov zabezpečujeme posudzovanie strategických obchodných rozhodnutí z pohľadu zamestnancov a vyjednávania s ich kolektívnymi zástupcami.

Zamestnanci
Spoznajte špecialistov na Zamestnancov
Spory a arbitráž

Spory a arbitráž

Riešenie sporovej agendy pre našich klientov sa stalo v poslednom období významnou časťou nami poskytovaných služieb.

V desiatkach aktívnych sporov hájime záujmy našich klientov na všetkých úrovniach súdnej sústavy Slovenskej republiky. Okrem sporovej agendy v občianskoprávnych veciach máme v tíme skúsených odborníkov zastupujúcich klientov aj v trestnoprávnej oblasti.

Osobitnú časť agendy nášho tímu tvorí zastupovanie klientov a príprava potrebných podkladov pre  arbitráž a alternatívne spôsoby riešenia sporov.

Spoznajte špecialistov na Spory a arbitráž
Súťažné právo

Súťažné právo

Tím HKV disponuje skúsenými odborníkmi venujúcimi sa vo svojej praxi právu hospodárskej súťaže. Našim klientom poskytujeme súťažno-právne poradenstvo najmä v oblasti koncentrácií podnikov.

Sme presvedčení, že na to, aby sme boli schopní našim klientom radiť v oblasti spojovania podnikov alebo aj iných oblastiach súťažného práva na najvyššej úrovni, je potrebné okrem právneho posúdenia daného problému rozumieť aj ekonomickému a podnikateľskému kontextu danej situácie. Preto naši právnici pristupujú k zadaniam klientov v oblasti súťažného práva prístupom, ktorý umožňuje efektívnejšie posúdiť jednotlivé projekty z viacerých uhlov pohľadu a nájsť optimálne riešenie, ktoré klientom zabezpečí dosiahnutie ich cieľa v maximálnom možnom rozsahu.

Spoznajte špecialistov na Súťažné právo

Komerčné prenájmy

Oblasť komerčných prenájmov predstavuje podstatnú časť našich služieb poskytovaných klientom v oblasti nehnuteľností.

Členovia nášho tímu pravidelne radia klientom v širokej škále záležitostí týkajúcich sa prenájmov komerčných nehnuteľností, či už zo strany prenajímateľa alebo nájomcu. Disponujeme schopnosťami v oblasti prípravy a vyjednávania všetkých druhov nájomnej dokumentácie, a to pre kancelárske aj maloobchodné priestory. Pravidelne pre našich klientov zabezpečujeme vyjednanie právnych a obchodných podmienok nájomných vzťahov, dohľad nad rozširovaním podnikateľských aktivít na nové trhy, prípravu rámcových zmlúv a zastupovanie v záležitostiach týkajúcich sa správy budov a prenajatých priestorov.

Cieľom HKV je porozumieť obchodnému modelu klienta a prijať proaktívny, efektívny a obchodne orientovaný prístup.

Komerčné prenájmy
Spoznajte špecialistov na Komerčné prenájmy

Verejné obstarávanie & Štátna pomoc

Našim klientom poskytujeme odborné právne poradenstvo vo všetkých fázach procesov verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pri realizácií každej fázy procesu verejného obstarávania z pohľadu obstarávajúcich subjektov, ako aj z pohľadu záujemcov a uchádzačov.

Naši právnici asistovali pri viacerých úspešných projektoch verejného obstarávania a získavania štátnej pomoci, v ktorých museli implementovať komplikované transakčné štruktúry, ktoré boli na našom a okolitom trhu priekopnícke a unikátne.

Verejné obstarávanie & Štátna pomoc
Spoznajte špecialistov na Verejné obstarávanie & Štátnu pomoc

Regulatory & Compliance

Časť nášho skúseného tímu sa zaoberá vo svojej praxi oblasťou regulatoriky a compliance. Našim klientom pomáhame zabezpečiť súlad s požadovanými pravidlami stanovenými na jednej strane národnou a európskou legislatívou, na druhej strane internými vnútropodnikovými smernicami.

Klientom poskytujeme poradenstvo a riešenia okrem iného v oblasti dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov, corporate governance, etických kódexov alebo pravidiel ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Regulatory & Compliance
Spoznajte špecialistov na Regulatory & Compliance

Life Sciences

Viacero našich klientov, podnikajúcich v oblasti zdravotníctva a farmácie, očakáva od našej kancelárie právne poradenstvo, ktoré im umožní v týchto komplikovaných, striktne regulovaných a vysoko konkurenčných odvetviach poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby najvyššej kvality.

Naša kancelária tieto očakávania klientov dokáže napĺňať vďaka skúsenému tímu právnikov, ktorí majú s oblasťou zdravotníctva a farmácie dlhoročné skúsenosti a rozumejú tunajšiemu trhu. Navyše, naši odborníci si neustále dopĺňajú vedomosti, aby držali krok s legislatívnym vývojom a najnovšími trendami v tejto oblasti práva a biznisu. Dokážeme tak našim klientom poskytovať právne poradenstvo na mieru a vždy včas.

Life Sciences
Spoznajte špecialistov na Life Sciences

Imigračné právo

Poskytujeme komplexné poradenstvo nielen pre spoločnosti, ktoré potrebujú relokovať svojich zamestnancov alebo rozšíriť svoje podnikanie na Slovensko, ale aj pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodli začať podnikať alebo pracovať na Slovensku alebo potrebujú zabezpečiť pobyt pre člena svojej rodiny.

V rámci našich služieb najmä odporúčame, ktorý typ pobytu je najvhodnejší pre klientov, asistujeme klientom pri predlžovaní pobytov, zmene pobytov, pri príprave dokumentov, otváraní bankových účtov, sprostredkúvame preklady dokumentov a ubytovanie, komunikujeme s imigračnými autoritami a úradmi práce. Celý proces sa snažíme navrhnúť tak, aby bol pre klienta z časového a hospodárneho hľadiska čo najefektívnejší.

Imigračné právo
Spoznajte špecialistov na Imigračné právo

Daňové a hospodárske trestné právo

Tím HKV disponuje skúsenými odborníkmi zaoberajúcimi sa trestnoprávnou problematikou. Poskytujeme našim klientom trestnoprávne poradenstvo s osobitným dôrazom na oblasti ekonomickej kriminality a daňových trestných činov.

Sme presvedčení, že každý prípad je jedinečný, a preto naši odborníci sú pripravení Vám poskytnúť komplexné právne služby na vysokej úrovni aj v trestnoprávnej oblasti. Či už ide o nezvládnutú obchodnú transakciu, nevhodné hospodárenie s cudzím majetkom alebo nevydarený biznis plán a s tým spojené komplikácie v podobe trestnoprávnych následkov, najmä vo sfére pracovného práva, poškodzovania veriteľov alebo konkurzného konania, náš skúsený tím odborníkov je pripravený Vám kedykoľvek pomôcť. Máme bohaté skúsenosti aj s obhajobou v trestnom konaní pri daňových trestných činoch. Náš tím je k dispozícii už od prvej daňovej kontroly, až po prípadné trestné konanie. V závislosti od konkrétneho daňového trestného činu s Vami zvolíme a vypracujeme najvhodnejšiu stratégiu obhajoby a možné riešenia veci.

Daňové a hospodárske trestné právo
Spoznajte špecialistov na Daňové a hospodárske trestné právo