Transakcie

Spoznajte všetky oblasti, ktorým sa venujeme. Naši špecialisti sú vám k dispozícii.

Tradičné M&A

Tradičné M&A

Jadro nami poskytovaných právnych služieb a transakčného poradenstva tvorí tradičná M&A agenda. Poskytujeme poradenstvo tej najvyššej kvality pri projektoch rôzneho charakteru ako sú napríklad fúzie, akvizície, privatizačné projekty, vytváranie joint-venture partnerstiev alebo rozdeľovania a štiepenia podnikov.

Členovia nášho M&A tímu majú dlhoročné skúsenosti so strategickými transakciami nielen na slovenskom trhu, ale tiež v celom stredoeurópskom priestore. Ako nezávislá kancelária vieme k transakciám pristupovať s osobitným zreteľom, čo nám umožňuje budovať s našimi klientami dlhodobé vzťahy.

Základom našich transakčných a právnych služieb je kombinácia rokmi budovaného úsudku, skúseností, chápania nielen právnych problémov a otázok, ale aj podnikateľských a finančných aspektov transakcie, s ktorými sa naši klienti stretávajú pri strategických rozhodnutiach. Samozrejmosťou je rýchlosť a plynulosť celého procesu.

Poskytnutie komplexného transakčného poradenstva v našom ponímaní znamená navrhnutie vhodnej transakčnej štruktúry, prípravu potrebnej dokumentácie a schopnosť navrhnúť a implementovať riešenie na všetky kľúčové otázky M&A transakcie. Schopnosti nášho M&A tímu nám umožňujú úzku previazanosť samotnej transakčnej časti projektu s inými súvisiacimi časťami, ako napríklad s financovaním celej transakcie.

Bankovníctvo & Financovanie

Naša kancelária sa poskytovaniu právneho poradenstva pri projektoch týkajúcich sa bankovníctva a financovania venuje od svojho vzniku a za ten čas v tejto oblasti nadobudla značné skúsenosti. V našom tíme máme právnikov, ktorí v tejto oblasti patria medzi slovenskú špičku.

Právne poradenstvo nášho tímu v oblasti bankovníctva a financovania odráža potreby klientov v ich projektoch a podnikaní. Do širokého spektra našich klientov patria okrem štandardných obchodných spoločností aj peňažné ústavy, verejný sektor a rozličné fondy. Poskytujeme poradenstvo pri negociácii a príprave potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie, okrem iného v projektoch akvizičného a korporátneho financovania, refinancovania a reštrukturalizácie existujúcich záväzkov našich klientov alebo v takzvaných PPP projektoch.

V uplynulých rokoch sme našim klientom asistovali pri viacerých projektoch financovania, ktoré sa vyznačovali nielen objemom finančných prostriedkov, ale aj zložitosťou zvolených modelov financovania a zapojením viacerých zahraničných jurisdikcií.

Bankovníctvo & Financovanie
Spoznajte špecialistov na Bankovníctvo & Financovanie
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Oblasť nehnuteľností patrí medzi kľúčový segment služieb HKV. Disponujeme kvalitným a skúseným tímom s dlhoročnou praxou, ktorý našim klientom pravidelne poskytuje poradenstvo vo všetkých fázach realitných transakcií.

Naši právnici, špecializujúci sa na oblasť nehnuteľností, ponúkajú komplexné, efektívne a obchodne orientované poradenstvo podopreté viac ako 15-ročnými skúsenosťami v rôznych realitných projektoch vrátane akvizícií, plánovania, výstavby, rozširovania, financovania, prenájmu a predaja pozemkov, kancelárskych projektov, obchodných a priemyselných parkov, maloobchodných priestorov, nákupných centier, hotelov či zariadení určených pre voľnočasové aktivity.

Pre našich klientov zvykneme taktiež implementovať unikátne transakčné riešenia ich developerských a iných projektov v oblasti nehnuteľností, ktorých účelom býva napríklad zabezpečenie fungovania medzinárodného joint-venture partnerstva alebo rôznych schém financovania projektov.

Náš tím sa v uplynulých rokoch podieľal na viacerých najväčších realitných transakciách na Slovensku, v ktorých sme zastupovali domácich aj zahraničných klientov.

Spoznajte špecialistov na Nehnuteľnosti
Železnice

Železnice

Železničný sektor je jedným z hlavných oblastí, ktorému sa HKV dlhodobo venuje, vďaka čomu sa v ňom cítime ako doma.

V priebehu rokov sa nám podarilo zrealizovať nespočetné množstvo transakcií pre klientov v oblasti železničnej dopravy, výroby železničných vozidiel a iných príbuzných železničných odvetví, vďaka čomu sme boli schopní podrobne porozumieť železničnému podnikaniu a potrebám našich klientov pohybujúcich sa na tomto špecifickom trhu. Výsledkom je schopnosť HKV tímu poskytovať právne služby najvyššej kvality s veľmi silným obchodným cítením.

Náš tím je schopný poskytovať poradenstvo aj tým najväčším a najnáročnejším klientom vo všetkých typoch železničných transakcií na domácom aj zahraničnom trhu.

Spoznajte špecialistov na Železnice
Letectvo

Letectvo

Vysokú úroveň odbornosti tímu HKV v oblasti transakcií dokazuje aj jedna z menej tradičných špecializácií, ktorej sa venujeme, a to transakcie v oblasti letectva.

Našim klientom dokážeme poskytnúť komplexné právne služby vo všetkých fázach leteckých transakcií, od zvolenia vhodnej transakčnej štruktúry, prípravy a negociácie potrebnej dokumentácie až po poskytnutie právneho poradenstva v oblasti financovania takejto transakcie. Náš vysoko kvalifikovaný tím je tiež schopný vysporiadať sa s rôznymi zahraničnými prvkami a právnymi inštitútmi, ktoré sa často vyskytujú v leteckých transakciách.

Výhodou HKV v tejto oblasti sú značné skúsenosti nášho tímu a znalosť leteckého trhu. To nám umožňuje zaistiť rýchly a hladký priebeh každej takejto transakcie.

Spoznajte špecialistov na Letectvo

Poľnohospodárstvo

Časť nášho právneho tímu sa okrem iného špecializuje na transakcie súvisiace s poľnohospodárskym sektorom.

Zastupujeme kľúčové subjekty na slovenskom trhu pri akvizíciách značných výmer poľnohospodárskej pôdy ako aj následnom vhodnom nastavení nájomných vzťahov. Nami poskytované právne a transakčné poradenstvo často zahŕňa komplexnú právnu previerku nadobúdanej poľnohospodárskej pôdy, nastavenie správnej štruktúry transakcie a jednotlivých jej fáz, ako aj transformáciu existujúcich družstiev na subjekty s inou právnou formou.

Okrem samotnej transakčnej práce máme pri poľnohospodárskych projektoch značné skúsenosti aj s vysporiadaním sa s právnymi inštitútmi, ktoré sa v transakčnej praxi vyskytujú menej často, ako sú napríklad družstevné podielnické listy, pri ktorých je potrebné okrem hájenia záujmu klienta aj vhodne pristúpiť k ich vlastníkom.

Poľnohospodárstvo
Spoznajte špecialistov na Poľnohospodárstvo

Energetika

Naši odborníci, venujúci sa odvetviu energetiky a transakciám s ním súvisiacim, disponujú dostatočným množstvom skúseností na zvládnutie tých najkomplexnejších projektov. Dokazuje to naša doterajšia prax.

Dlhodobo poskytujeme právne a transakčné poradenstvo zamerané okrem iného na podniky pôsobiace v oblasti výroby elektrickej energie (tradičné aj obnoviteľné zdroje) a jej distribúcie, pričom medzi našich klientov patria aj spoločnosti, ktorých jadro podnikateľskej činnosti tvorí ťažba a obchodovanie s komoditami, využívajúcimi sa v energetickom priemysle.

Špecifikom tohto odvetvia je neustále sa rozvíjajúca a sprísňujúca regulácia, či už na národnej alebo európskej úrovni. Členovia nášho právneho tímu sú preto nútení neustále si prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti, aby boli schopní poskytovať prvotriedne poradenské služby aj tým najnáročnejším klientom.

Energetika
Spoznajte špecialistov na Energetiku