Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 4. 1. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Členské krajiny EÚ schválili Brexitovú obchodnú dohodu

 Veľvyslanci 27 členských štátov EÚ (COREPER) dňa 28. 12. 2020 schválili predbežnú obchodnú dohodu po brexite s platnosťou od 1. januára 2021. Dohoda dočasne umožní, aby bezcolný obchod so Spojeným kráľovstvom pokračoval aj po Novom roku, kedy Británia opustí jednotný trh EÚ. Dohodu však musí ešte spätne ratifikovať Európsky parlament, pravdepodobne koncom februára a platnosť nadobudne až po odsúhlasení britským parlamentom a Európskym parlamentom. Predseda Európskeho parlamentu však avizuje schválenie predbežnej poberxitovej obchodnej dohody poslancami Európskeho parlamentu, najmä aby sa predišlo neistote, ktorej by mohli byť, v opačnom prípade, občania a podniky EÚ a Spojeného kráľovstva vystavené.

 

  • So súhlasom NRSR bude môcť vláda opakovane predlžovať núdzový stav

Poslanci NRSR schválili 28.12.2020 novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, o ktorej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda bude môcť vďaka tejto novele vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, a to najviac o 40 dní, pričom však bude vždy potrebné toto predĺženie schváliť Národnou radou SR, najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti takéhoto predĺženia. Novela má podľa slov poslancov NRSR predstavovať akúsi „ústavnú poistku“ v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v našej republike. Takáto poistka by sa mala zaviesť aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Upraviť by sa mali aj obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu, tak aby zodpovedali opatreniam na efektívne spomalenie šírenia infekčných chorôb. Na účely zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu bude možné uložiť pracovnú povinnosť. Po novom sa budú uznesenia NRSR o schválení predĺženia núdzového stavu alebo jeho opätovného vyhlásenia taktiež zverejňovať v Zbierke zákonov, aby tak došlo k celkovému sprehľadneniu platných a účinných nariadení. Novela tiež explicitne zakotvuje, že núdzový stav možno vyhlásiť aj na celom území Slovenskej republiky.

 

  • SAK upozorňuje na dôsledky zrušenia povinného členstva v komore

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 10.12.2020 predstavilo „Kilečko 2“, balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Jedným z nich je aj navrhované opatrenie na zrušenie povinného členstva v profesijných komorách (audítorov, daňových poradcov, advokátov atď.), s ktorým zásadný nesúhlas vyjadrila Slovenská advokátska komora v otvorenom liste adresovanom štyrom ústavným činiteľom. SAK v liste vysvetľuje úlohy advokátskej komory, ktorými sú poskytovanie kvalitnej služby od štátu nezávislého advokáta spĺňajúceho všetky požiadavky na svoje povolanie pre spotrebiteľa právnych služieb, taktiež aj dohľad nad výkonom právnického povolania a eventuálne aj postih advokáta, ktorý svoje povinnosti poruší. Slovenská advokátska komora plní všetky tieto úlohy bez záťaže štátneho rozpočtu, pričom v liste upozorňuje, že nepovinné členstvo v profesijných komorách by malo ekonomické následky, čím by sa znížil rozpočet komôr. Dôsledkom toho by sa komory stali finančne závislé od štátu a zároveň by sa narušila nezávislosť komory. Je preto aj v záujme štátu, aby profesijné komory naďalej plnili svoje úlohy, čo je efektívnejšie, ak ide o prenesený výkon verejnej moci štátu na komory.

 

  • Plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

 V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Návrh celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí predložený 29.12.2020 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Začiatok uvádzania takýchto opatrení do praxe nastal už ústavnou zmenou, ktorou sa presadilo sociálne právo na odstránenie diskriminácie výšky dôchodku z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa. Cieľom predložených návrhov je dosiahnutie rovnosti žien a mužov bez všetkých foriem diskriminácie, násilia a akýchkoľvek obdobných praktík voči ženám. Stratégia rovnosti žien a mužov určuje dvanásť strategických oblastí, ako napríklad Dosahy pandémie Covid-19, Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, Ekonomická závislosť a chudoba žien, Vzdelávanie, veda a výskum a ďalšie. Obsahom akčného plánu je dosiahnutie lepšieho života žien prostredníctvom podpory podnikania žien vytvorením opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života a podpora zamestnaných matiek. Oba návrhy sú zverejnené na internetovom portáli slov-lex.sk s možnosťou pripomienkovania do 20. januára 2021.