News
Blog

LEGAL NEWS 11. 10. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Európsky orgán práce na Slovenku

V pondelok, 4. októbra 2021 bola podpísaná medzinárodná zmluva o sídle Európskeho orgánu práce (ELA) medzi Slovenskou republikou a ELA. Európsky orgán práce bol vytvorený v lete 2019 a svoje fungovanie rozbehol v októbri toho istého roka. Jeho úlohou je predovšetkým poskytovanie informácií zamestnávateľom i jednotlivcom o ich právach a povinnostiach, podpora spolupráce medzi krajinami EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility, ako aj uľahčenie riešenia cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi či riešenie narušenia trhu práce. Orgán doteraz dočasne sídlil v Bruseli, no už pri jeho vzniku bolo rozhodnuté, že jeho oficiálne sídlo bude Bratislava, čím Slovensko v hlasovaní porazilo kandidátske krajiny Lotyšsko, Cyprus a Bulharsko. Adresa orgánu bude Landererova 12, Bratislava a predpokladá sa, že v roku 2024, kedy by už mal byť plne v prevádzke bude zamestnávať viac ako 140 ľudí.

 

  • Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. septembra 2021 nový zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Cieľom zákona je zriadenie nového inštitútu, ktorý by mal primárne slúžiť ako poradca pri aktivitách spojených s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a otázkami kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti. Dôvodom, prečo takýto inštitút vzniká je snaha odbremeniť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od niektorých činností, ktoré po novom budú spadať pod pôsobnosť inštitútu a zároveň snaha oddeliť hodnotenie a posúdenie technológii v zdravotníctve ako dve nezávislé kategórie, a tým sa priblížiť viacerým vyspelým krajinám. V praxi to bude znamenať, že okrem samotných vlastností technológií sa v prvom rade bude posudzovať aj ich prínos/hodnota pre spoločnosť ako taká a celý proces bude prebiehať na centralizovanej a predovšetkým odbornejšej úrovni než doteraz. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2022, kedy začne fungovať aj samotný inštitút.

 

  • Zmeny vo fungovaní verejného obstarávania

Dňa 07. októbra 2021 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Primárnym cieľom tejto novely je zefektívnenie postupu verejného obstarávania prostredníctvom niekoľkých zmien. Ako príklad môžeme uviesť napríklad zvýšenie finančného limitu zákaziek malého rozsahu (tieto zákazky sa nemusia riadiť zákonom o verejnom obstarávaní) z pôvodných 5.000,- Eur ma súčasnú hodnotu 10.000,- Eur. Z hľadiska Úradu pre verejné obstarávanie dôjde teda k zredukovaniu ich pracovného zaťaženia, čo dopomôže zvýšeniu kvality práce. Po novom taktiež príde k zrušeniu rady úradu pre verejné obstarávanie a jediným orgánom tak zostane Úrad pre verejné obstarávanie. Nakoľko rada pôsobila ako druhostupňový orgán, čiže rozhodovala o odvolaniach voči rozhodnutiam o výkone kontroly, táto možnosť prechádza na samotného predsedu úradu. S tým prichádza i zmena vo voľbe predsedu úradu, ktorá by mala zahŕňať i jeho verejné vypočutie a zhodnotenie výberovou komisiou. Účinnosť predmetnej novely zákona je nastavená na 01. marca 2022, s výnimkou určitých bodov, ktoré budú účinné až od neskoršieho obdobia roku 2022 alebo dokonca až v roku 2024.