News
Blog

LEGAL NEWS 27. 10. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Podpora najmenej rozvinutých okresov

 Plénum Národnej rady SR schválilo novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá má zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie finančné príspevky na pomoc najmenej rozvinutým okresom. Po novom sa za najmenej rozvinutý okres bude považovať aj taký, ktorý obklopujú najmenej rozvinuté okresy. V časti finančných príspevkov zmena nastane v pôvodnom modeli prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku, založeného na odporúčaniach okresných úradov. Podľa nového modelu, budú pripravovať a vyhodnocovať výzvu riadiace výbory zložené zo zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, vyšších územných celkov (VÚC), do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria, okresných úradov najmenej rozvinutých okresov, miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomických partnerov. Novela prináša aj zjednodušenú dokumentáciu. Akčný plán a ročné priority nahradí jeden komplexný dokument, plán rozvoja, ktorý ako jediný dokument pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutým okresom, bude obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne. Novela zákona nadobudne účinnosť 1. novembra 2021.

 

  • Transformácia ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o SAV a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI). Ide o dve vládne novely, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu s možnosťou podnikať a vytvárať zisk. Pomocou reforiem sa má docieliť hospodárska transformácia organizácií SAV, čím sa vylepší ich možnosť flexibilne sa zapájať do výskumno-vývojového ekosystému ako aj možnosť spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja inovácií. Rovnako by sa malo otvoriť verejnosti riadenie a strategické smerovanie jednotlivých organizácií SAV. Dôjsť má aj k zmene zloženia  správnej rady, zmene zloženia vedeckej rady a doplneniu doktorandov do voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie. V nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne, nastanú zmeny aj v zložení akademickej obce SAV. Upraví sa tiež priznávanie vedeckej kvalifikácie výskumným pracovníkom. Predmetné zmeny vstúpia do platnosti od 01. januára 2022.

 

  • Erasmus+ aplikácia spolu s európskym preukazom študenta

Európska komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+, čím postupne prechádza k digitalizácii veľkej časti programu Erasmus. Aplikácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ a bude jednotným kontaktným miestom pre študentov zúčastnených na mobilite v rámci programu Ersamus. V rámci aplikácie je každému študentovi poskytnutý digitálny európsky preukaz študenta platný v celej Európskej únii, ktorý odstráni nadmerne stresujúcu administratívnu záťaž  pre študentov v papierovej forme a umožní každému študentovi ľahkú elektronickú identifikáciu a registráciu na vysokých školách v rámci Európy.

Prostredníctvom aplikácie, ktorá funguje na systémoch Android a iOS, budú študenti schopní:

  • Prezerať si a vyberať destináciu spomedzi partnerských univerzít;
  • Podpísať zmluvu o vzdelávaní online;
  • Dozvedieť sa užitočné tipy o krajine a umožní spojiť sa s ostatnými študentmi; a
  • Získať európsky preukaz študenta, na prístup k službám, múzeám, kultúrnym aktivitám a špeciálnym ponukám na hostiteľskej univerzite a krajine.

 

  • Zrovnoprávnenie zdaňovania stravných poukážok a finančných príspevkov na stravovanie

Začiatkom roka 2021 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá umožňuje zamestnancom vybrať si medzi príspevkom na stravovanie vo forme stravnej poukážky alebo vo forme finančného príspevku. S tým súvisí aj ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá sa každou chvíľou objaví v druhom čítaní Národnej rady SR. V súčasnom stave je zamestnávateľ oprávnený si medzi daňové náklady uznať sumu finančného príspevku na stravovanie iba do výšky stanovenej zákonom, pričom ak by svojich zamestnancov chcel na stravnom odmeňovať viac, táto suma by musela byť u zamestnanca zdanená. Novela sa práve toto snaží zmeniť a chce zaviesť „voľnejšiu ruku“ pre zamestnancov, ktorí chcú svojim zamestnávateľom na stravné prispievať viac. Okrem toho, novela plánuje zaviesť vyplácanie stravovacieho príspevku za predchádzajúci mesiac, nie teda vopred. Snaží sa tak podnikateľom znížiť administratívnu záťaž. Novela by pre štátny rozpočet znamenala významnú záťaž a preto je ešte stále otázne, či sa tento návrh v Národnej rade podarí presadiť.