News
Blog

LEGAL NEWS 30. 8. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Turing – výmenný program Veľkej Británie nahradzujúci Erasmus

Spojené kráľovstvo už nie je členom EÚ a teda od roku 2021 už nie je ani súčasťou programu Erasmus. Británia namiesto toho spustila nový program, ktorý pomenovala Turing, po britskom matematikovi Alanovi Turingovi. Britskí študenti sa preto už do Erasmu nemôžu zapojiť, výnimku majú len študenti na univerzitách v Severnom Írsku. Do programu Turing sa zapojilo viac ako 120 univerzít z Európy, Spojených štátov, Kanady či Japonska. Výhodou je, že tieto krajiny nie sú súčasťou Erasmu, a preto môžu byť pre bežného študenta lákavejšie. Na druhej strane však stojí nižšia finančná podpora. Turing na rozdiel od Erasmu  prepláca výdavky na cestovanie iba študentov zo znevýhodneného prostredia, zatiaľ čo Erasmus výdavky prepláca všetkým. Rovnako tak aj pokrývanie výdavkov na život v zahraničí je v rámci programu Turing je v priemere o 150 EUR nižšie.  Na rozdiel od Erasmu si študenti musia taktiež zaplatiť školné, ak ho univerzita vyžaduje. Na študentov, jednak Britov študujúcich v členských krajinách EÚ, rovnako tak aj Európanov na výmennom pobyte v Británii, sa aplikujú vízové pravidlá. Namiesto neobmedzeného vstupu do krajín, budú mať študenti len 180 dní, ak budú chcieť ostať dlhšie, musia si požiadať o víza.

 

  • Zmena pravidiel tvorby zákonov

Na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe a v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024, prišiel Úrad vlády SR s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona zverejnil ako tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise a verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v lehote do 15. septembra 2021.

Pripravovaný návrh zákona má priniesť najmä nasledujúce zmeny:

  1. Opatrenia, by sa mali zrušiť ako formálny prameň práva. Ako jediné sa totiž nevyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, ale len registrujú.
  2. Predkladacia správa by sa mala vypustiť spomedzi obligatórnychsprievodných materiálov. Jej úprava by sa mala ponechať na Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky s cieľom ďalej znižovať administratívnu záťaž pri príprave návrhov právnych predpisov.
  3. Zasielanie všetkých pripomienok by sa malo uskutočňovať len elektronickou formou prostredníctvom systému Slov-Lex.
  4. Okruh právnych predpisov zverejňovaných na Slov-Lexe sa má rozšíriť o právne predpisy uverejňované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (povinne), vybrané interné akty orgánov verejnej noci (povinne), ktoré sa povinne zverejňujú podľa zákona o slobode informácií, a o všeobecne záväzné nariadenia miest, obcí a samosprávnych krajov (dobrovoľne).

Pripomienkové konanie by sa malo začať v predpokladanom termíne, ktorým je september 2021.

 

  • Novela zákona o účtovníctve

Vláda schválila 25. augusta 2021 návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý rozširuje okruh povinného zverejňovania. Novela po novom ukladá povinnosť zverejňovať účtovné závierky viacerým druhom právnických osôb, než doteraz. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. Pre zjednodušenie postupov pri zverejňovaní, ako i pre odstránenie chybovosti pri prepise údajov novela tiež ukladá povinnosť všetky náležité dokumenty zverejňovať výhradne v elektronickej podobe (vrátane skenov) a takisto po novom dovoľuje v dokumentoch používať aj elektronický podpis namiesto vlastnoručného. Novela by mala byť po schválení NRSR účinná od 1. januára 2022.