Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 18. 1. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Pracovný program Európskej únie na rok 2021

Európska komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Pracovný program Komisie na rok 2021 úzko súvisí s plánom obnovy pre Európu, s nástrojom obnovy Next Generation EU a posilneným rozpočtom EÚ na roky 2021 – 2027. Obsahuje nové legislatívne iniciatívy týkajúce sa šiestich hlavných ambícií, ktorými sú:

  1. Európska zelená dohoda – balík „Fit for 55“ zameraný na zníženie emisií najmenej o 55 % do roku 2030 na dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.
  2. Európa pripravená na digitálny vek – plán digitálnych cieľov do roku 2030 týkajúcich sa úpravy aspektov umelej inteligencie, návrh novej európskej digitálnej identity, návrh digitálnej dane, a ďalšie.
  3. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí – Európsky pilier sociálnych práv, ktorý má zabezpečiť, aby sa zdravotná a hospodárska kríza nezmenila na sociálnu krízu.
  4. Silnejšia Európa vo svete –bezpečná a prípustná vakcína pre všetkých, návrh posilnenia prínosu EÚ k multilateralizmu, obnovenie partnerstva s južnými susedmi a oznámení o Arktíde.
  5. Podpora európskeho spôsobu života – silnejšia Európska únia v oblasti zdravia, nová stratégia pre budúcnosť Schengenu, stratégia boja proti antisemitizmu.
  6. Nový impulz pre európsku demokraciu – nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti, jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívajúcimi súdnymi spormi.

 

  •  Pravidlá pre obchod s Veľkou Britániou

Od 1. 1. 2021 sa Spojené kráľovstvo stalo z pohľadu Európskej únie a jej členských štátov treťou krajinou, a je teda potrebné tovary dovezené z Veľkej Británie precliť. Znamená to, že podnikatelia aj občania musia podať colné vyhlásenie (dovozné alebo vývozné), na ktoré je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis, podpisové komponenty v počítači zo slovensko.sk, aktivovaná elektronická schránka na Ústrednom portáli verejných služieb a registrácia v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Podnikatelia taktiež potrebujú tzv. číslo EORI, ktoré sa používa pri podávaní colného vyhlásenia a je platné v celej Európskej únii. Na základe „pobrexitovej“ dohody sa vo väčšine prípadov bude uplatňovať nulová alebo znížená sadzba, avšak v niektorých prípadoch platia pravidlá ako v prípade dovozu tovaru z tretích krajín. Pri zásielkach do hodnoty 22 eur sa neplatí clo ani DPH. Ak je však zásielka vo vyššej hodnote, tak ju treba precliť a pritom zaplatiť DPH, od hodnoty zásielky 150 eur sa platí aj clo.

 

  • Rekodifikácia práva obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania a na verejnú diskusiu Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností ako súčasť plánovanej rekodifikácie súkromného práva. Navrhuje sa zachovanie štyroch právnych foriem obchodných spoločností, a to verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.), komanditnej spoločnosti (k. s.), spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) a akciovej spoločnosti (a. s.). Právna forma jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) sa navrhuje zrušiť. Rekodifikáciou Obchodného zákonníka majú štandardné štyri právne formy obchodných spoločností poskytovať dostatočne široký priestor pre získavanie zdrojov tak, aby ďalšia právna forma (ako j.s.a., ktorá poskytuje akcionárom širokú mieru dispozitívnosti pri kreovaní akcií) nebola potrebná. Najrozsiahlejšie zmeny sa tak majú týkať spoločnosti s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Upraviť sa majú napríklad niektoré pravidlá pre výkon práv spoločníka/akcionára, pravidlá transakcií so spriaznenými osobami, pri s.r.o. je v návrhu zníženie požadovaného základného imania a možnosť zjednodušeného online založenia spoločnosti prostredníctvom formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii. Uvedené návrhy súvisia najmä s jedným z troch východiskových zámerov, ktorým je rastúca elektronizácia, digitalizácia a automatizácia vnútorných procesov spoločností. Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať do 26. februára 2021.

 

  • Voľba prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu

V súlade so zmenou Ústavy Slovenskej republiky, ktorá vo veľkom rozsahu zreformovala slovenskú justíciu a zaviedla nový Najvyšší správny súd SR, vyhlásil predseda Súdnej rady SR voľbu prvého predsedu tohto súdu na 02. marca 2021. Kandidátov na predsedu môžu navrhovať členovia súdnej rady, stavovská organizácia sudcov, sudcovská rada či ministerka spravodlivosti, pričom kandidát musí byť buď sudcom vykonávajúcim právnickú prax minimálne 15 rokov alebo osobou, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa čl. 134 ods. 4 Ústavy SR (napr. bezúhonnosť, dosiahnutie 40 rokov veku, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa či výkon právnickej praxe minimálne 15 rokov). Na zvolenie potrebuje kandidát nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov súdnej rady, pričom ak ani jeden kandidát nedosiahne tento počet, uskutoční sa opakovaná voľba, ktorej sa zúčastnia len kandidáti, ktorí získali najvyšší a druhý najvyšší počet hlasov. Návrhy kandidátov spolu s preukázaním splnenia predpokladov účasti možno predkladať do 1. februára 2021.