Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 17. 8. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Kolúzna väzba podľa novely Trestného poriadku

Poslanci NRSR schválili novelu Trestného poriadku, ktorá upravuje ustanovenia týkajúce sa kolúznej väzby. Kolúzna väzba nastáva vtedy, ak existuje obava, že obvinený svojim konaním bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Podľa novej legislatívy, ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby má byť päť mesiacov. V takomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Novela však v tomto prípade obsahuje aj výnimky, ako napríklad zistenie, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám, alebo prostredníctvom iných osôb, alebo ak sa vedie trestné stíhanie za trestný čin spáchaný zločineckou alebo teroristickou skupinou, či za niektorý z obzvlášť závažných trestných činov, pričom v takomto prípade môže prísť ak k predĺženiu kolúznej väzby. Majú sa tak posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe, zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a tiež vyššia kvalita rozhodnutí súdov o väzbe. Súvisiacou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby. K automatickému prepúšťaniu všetkých obvinených z väzby, po uplynutí 5 mesačnej lehoty by však nemalo dochádzať. Ak obvinený požiada o prepustenie na slobodu a prokurátor tejto požiadavke nevyhovel, podľa novely ju bude musieť predložiť sudcovi pre prípravné konanie najneskôr do piatich pracovných dní. Novela nadobúda účinnosť od 15. augusta 2021.

 

  • Ľahší život živnostníkov vďaka novele zákona o živnostenskom podnikaní

Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá je účinná od 01. augusta 2021 a prináša mnohé zjednodušenia pre živnostníkov. Znížiť by sa mala administratívna záťaž pri ohlasovaní živností, a to tak, že ohlasovateľ živnosti už nemusí dokladovať údaje na účely získania výpisu z registra trestov. Okresné úrady si údaje overia priamo cez register obyvateľov. Ďalšou priaznivou zmenou je zavedenie väčšej variability inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti s cieľom umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná, pričom sa tak minimálna a maximálna doba pozastavenia živnosti odstraňuje a podnikateľ je oprávnený oznámiť dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom na svoje aktuálne potreby a možnosti. Predlžujú sa aj lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne a to až do 15 dní odo dňa jej zriadenia. V súvislosti s neohlásenou prevádzkarňou sa znižuje aj neprimerane vysoká hranica pokuty z 1659 EUR na 663 EUR.

 

  • Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť verejné obstarávanie. Výsledkom by malo byť zrýchlenie čerpania EÚ fondov. Prvou z noviniek ktoré novela prináša je zmena niektorých finančných limitov. Konkrétne ide o zvyšovanie vrchnej hranice zákaziek s nízkou hodnotou, čo spôsobí rýchlejší postup pri obstarávaní a rovnako tak zvýšenie finančného limitu pre zákazky malého rozsahu, t.j. zákaziek, ktoré sa neriadia zákonom o verejnom obstarávaní, a to z pôvodných 5 000 EUR na 10 000 EUR. Zároveň sa všetky zmluvy nad 10.000 EUR budú zverejňovať. Navrhovaná novela obmedzuje aj možnosť podávania námietok, pričom o námietkach bude rozhodovať nový Najvyšší administratívny súd. Za špekulatívne námietky proti výsledkom verejných tendrov hrozí postih. Zredukovať sa má aj možnosť odvolať sa proti výsledku tendra a o odvolaniach budú rozhodovať súdy. Výsledky všetkých verejných tendrov sa budú zverejňovať a zriadi sa databáza dosiahnutých cien. Účinnosť novely sa navrhuje k 1. marcu 2022.

 

  • Zapisovanie chýbajúcich údajov do ORSR

Do Národnej rady SR bol dňa 23. júla 2021 predložený vládny návrh zákona, ktorým sa navrhuje výrazne znížiť administratívnu záťaž osôb pri zápise chýbajúcich osobných údajov o štatutárnych predstaviteľoch a spoločníkoch či akcionároch spoločností do príslušných obchodných registrov. Pôvodná novela zákona o obchodnom registri z októbra 2020 totižto vyžaduje od spoločností zapísaných v obchodnom registri aby napríklad pri spoločníkoch spoločností s ručením obmedzeným uvádzali aj doteraz nevyžadované údaje, ako dátum narodenia a rodné číslo respektíve IČO pri právnických osobách. Zápis týchto dodatočných údajov mali spoločnosti vykonať na vlastné náklady a zodpovednosť. Predloženou novelou by sa mal celý proces zjednodušiť najmä angažovanosťou Ministerstva spravodlivosti, ktoré má v spolupráci s obchodnými registrami doplniť chýbajúce údaje o právnických či fyzických osobách na základe im dostupných údajov zo štátnych registrov. Pokiaľ by takéto údaje neboli dostupné, dotknutá spoločnosť by bola najneskôr k 31. máju 2022 upovedomená o potrebe doplnenia údajov. Zároveň by boli od všetkých poplatkov oslobodené také podania na obchodný register, ktorými by spoločnosti výlučne dopĺňali do registra osobné údaje vyžadované novelou zákona. Navrhovaná účinnosť predmetnej novely je predbežne stanovená na 01. decembra 2021.