Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 15. 2. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Národná ochrana označení pôvodu a zemepisných označení iba pre nepoľnohospodárske výrobky

Dňa 3. februára 2021 poslanci schválili návrh zákona, ktorým sa mení zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a tiež zákon o potravinách. Implementuje sa tým európska legislatíva, ktorá národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení umožňuje iba na nepoľnohospodárske výrobky.   Z toho vyplýva, že ochrana označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín tak bude zabezpečovaná Európskou komisiou. V praxi ide v tomto zmysle o označenie potraviny ako pochádzajúcej z určitej oblasti, ktorá je známa svojimi kvalitnými výrobkami v dôsledku prírodných podmienok či kvalitného spracovania. Na území Slovenskej republiky by sme za takéto oblasti mohli označiť napríklad Vinohradnícku oblasť Tokaj či Spišské liehoviny. Cieľom je jednoznačne vymedziť konkrétne kategórie výrobkov, pri ktorých právo EÚ pripúšťa ochranu na vnútroštátnej úrovni členských štátov. Samotné návrhy na udelenie právnej ochrany označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov budú spoločnosti podávať na Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý ich následne skontroluje a po uplynutí lehôt zašle Európskej komisii. Novela by mala vstúpiť do účinnosti 25. mája 2021 v závislosti od nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

 

  • Novela Zákonníka práce ohľadom odborových organizácií

NRSR schválila dňa 04.02.2021 dlho plánovanú novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorou sa okrem iného poskytla možnosť zamestnávateľom neakceptovať niektoré odborové organizácie v súlade so zákonom. Konkrétne ide o zmenu ustanovenia, podľa ktorého už bude po novom musieť zamestnávateľ umožniť pôsobenie len takej odborovej organizácii, ktorej členovia sú zamestnancami v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Nemusí ísť pritom o všetkých členov odborovej organizácie. Zároveň sa novelou zaviedol aj spôsob riešenia prípadných konfliktov, ktoré by mohli vzniknúť v týchto situáciách. Zamestnávateľ a odborová organizácia by si v takomto prípade mali spoločne zvoliť rozhodcu, ktorému sa poskytnú všetky podklady a ktorý spor do 30 dní od prijatia riešenia rozhodne. Ak sa strany v prvom kroku na osobe rozhodcu nezhodnú, na žiadosť jednej z nich ho určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu. V prípade ak rozhodca určí, že medzi zamestnancami spoločnosti nie sú žiadny členovia odborovej organizácie, môže takáto odborová organizácia jedenkrát v priebehu 12 mesiacov požiadať o opätovné posúdenie iným rozhodcom, ktorý je vedený vo vyššie spomínanom zozname. Novela nadobúda v tejto veci účinnosť dňa 01. marca 2021.

 

  • Tretí balík na zjednodušenie čerpania eurofondov

 Vláda schválila novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorou by sa malo zásadne zjednodušiť čerpanie eurofondov a predstavuje teda už tretí balík opatrení, ktoré majú slúžiť na urýchlenie a zlepšenie čerpania eurofondov. Prvý balík bol tzv. lex corona, ktorý nadobudol účinnosť 21. mája 2020 a umožnil zjednodušenie  procesov pri poskytovaní príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (napr. Európsky sociálny fond či Európsky fond regionálneho rozvoja). Druhý balík zjednodušení bol tiež z minulého roka a išlo o 40 opatrení v regionálnom operačnom programe IROP, z ktorého sa financuje bezpečná a ekologická doprava v regiónoch či ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Súčasná novela má za cieľ zjednodušiť procesy, hlavne v oblasti verejného obstarávania a hodnotenia projektov, znížiť administratívnu záťaž (nadbytočné kontroly a výkazy), zvýšiť transparentnosť a zefektívniť proces verejného obstarávania. Zásadnou zmenou je napríklad, že novela určuje povinnosť pre všetkých žiadateľov, aby uvádzali informáciu o fyzických a právnických osobách, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov, priamo do žiadosti. Ďalej novela zavádza povinnosť zverejňovania výsledkov auditov s cieľom odhaliť najčastejšie chyby žiadateľov o eurofondy. Zavádza sa taktiež možnosť väčšej flexibility riadiacich orgánov meniť podmienky výzvy namiesto aktuálnej úpravy nútiacej existujúcu výzvu zrušiť a vyhlásiť novú, reaguje sa tým najmä nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenie výzvy nie je možné predvídať, ako napr. pandémia koronavírusu.  Ak bude novela schválená NRSR, jej účinnosť by mala nastať od 1. júna 2021.

 

  • Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

 Vláda predložila NRSR nový Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vypracovala spolu s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Tento novelizovaný zákon komplexne upravuje ochranu hospodárskej súťaže, zneužívania dominantného postavenia, dohody obmedzujúce súťaž, kontrolu koncentrácií, program zhovievavosti, právomoci Protimonopolného úradu, či ukladanie pokút. Novelou zákona dochádza najmä k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Cieľom smernice EÚ je zefektívnenie vymáhania pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže. Na tento účel v návrhu zákona došlo k zmene, kedy sa harmonizuje význam pojmu „podnikateľ“ s pojmom „podnik“ (z ang. „undertaking“) podľa európskej judikatúry a legislatívy. Na to nadväzujú ďalšie zmeny týkajúce sa najmä ukladania pokút (napr. možnosť ustanoviť ako spoločne a nerozdielne zodpovedné za protiprávne konanie viaceré spoločnosti v rámci jedného podnikateľa). Zákon prinesie aj zmenu kritérií, pri splnení ktorých majú spoločnosti povinnosť oznámiť akvizíciu. Úrad bude môcť  ukladať dočasné opatrenia pri akvizíciách a v rámci nových právomocí bude môcť odmietnuť podnety subjektov, ktoré nebudú prioritou ochrany hospodárskej súťaže. Zákon by mal byť účinný od 1. mája 2021.