Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 1. 2. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Premlčanie a preklúzia počas pandémie

Od 19.1.2021 je účinná novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem iného sa do novely zákona dostali aj ustanovenia, ktoré vylučujú premlčanie a preklúziu práv od 1.1.2021 do 28.2.2021. To znamená neplynutie lehôt ustanovených právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, v čase odo dňa účinnosti tohto zákona (19.1.2021) do 28.2.2021. Taktiež lehoty, ktoré uplynuli po 31.12.2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, teda nie skôr ako 18.2.2021. Pozastavenie plynutia lehôt platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu (procesné lehoty) v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní pozastavenie plynutia lehôt platí len pre lehotu na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

 

  • Vydržanie pozemku po novele Civilného mimo sporového poriadku

 Poslanci 27.01.2021 schválili novelu Civilného mimosporového poriadku ktorej súčasťou je významné opatrenie ministerstva spravodlivosti súvisiace s ochranou vlastníckeho práva. Na vydržanie pozemku totižto už nebude dostačujúce len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presunie z notárov na súdy, pričom sa zavádza nové konanie o potvrdení vydržania, ktorého úlohou budezabezpečiť potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo tzv. vecného bremena súdom a zároveň vytvoriť priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach. Novinkou zavedenou touto novelou je preto aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia) o tom, že niekto žiada potvrdenie vydržania súdom. Ten, kto má vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, bude účastníkom navrhovaného konania a má dostať vyzývacie uznesenie do vlastných rúk. Všetkým dotknutým subjektom, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka, sa tak umožňuje chrániť svoje práva formou podania námietok proti vyzývaciemu uzneseniu a vyjadriť sa k tomu, či navrhovateľ skutočne spĺňa podmienky vydržania. Odôvodnenosť námietok má za následok zamietnutie návrhu na potvrdenie vydržania súdom. Ak námietky nebudú odôvodnené súd vydá potvrdzujúce rozhodnutie o vydržaní práva k nehnuteľnosti a na základe tohto rozhodnutia bude môcť navrhovateľ požiadať o zápis do katastra nehnuteľností. Schválený návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2021.

 

  • Ochrana duševného vlastníctva po Brexite

 Na ochranu práva v Spojenom kráľovstve je potrebné prihlásenie si práva prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre Duševné vlastníctvo alebo prostredníctvom medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii pre duševné vlastníctvo (WIPO). Dôsledkom brexitu je zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, pretože po 31. decembri 2020 sa už nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva. Do 31. 12. 2020 bolo možné registrovať si ochrannú známku EÚ alebo dizajn Spoločenstva a získať ochranu na celom území EÚ. Ak, ale ochranná známka do 31.12.2020 nebola zapísaná do registra EÚ, je potrebné podať v priebehu 9 mesiacov od konca prechodného obdobia (do konca septembra 2021), žiadosť o zhodnú ochrannú známku v UK. Majitelia ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, zapísaných pred koncom prechodného obdobia (do 31. decembra 2020), získali automaticky zhodné práva v Spojenom kráľovstve. V prípade patentov a dodatkových ochranných osvedčení je možné získať ochranu patentu prostredníctvom podania európskej patentovej prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR prípadne priamo Európskemu patentovému úradu, alebo je možné využiť podanie patentovej prihlášky priamo Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo. Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, a ďalšie, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve. Ochrana bude poskytovaná do nadobudnutia platnosti dohody upravujúcej budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 

  • Sčítanie obyvateľov

 Sčítanie obyvateľov bude na Slovensku prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, na sčítanie tak majú obyvatelia 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa, teda vyplniť sčítací formulár majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, pričom sa obyvateľom pre účely sčítania rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt a zároveň aj občan Európskej únie, ktorý ma na v Slovenskej republike obvyklý pobyt. Zákonní zástupcovia majú povinnosť vyplniť sčítací formulár za neplnoletých obyvateľov alebo za obyvateľov nespôsobilých na právne úkony. Po prvý krát sa sčítanie uskutoční elektronicky, čím sa nahradí používanie papierových formulárov. Absentovať budú aj sčítací komisári, keďže sa obyvatelia Slovenskej republiky budú sčítavať sami prostredníctvom počítača, tabletu, alebo mobilného telefónu.