Lawcal Talks
Blog

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 11. januára 2021 do medzirezortného pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorým sa načrtáva posun súkromného práva do 21. storočia.

Napriek tomu, že sa zatiaľ jedná iba o zámer bez paragrafového znenia, z ktorého by bolo možné uchopiť konkrétne navrhované zmeny (čo samo o sebe predpokladá ešte dlhú cestu, kým sa zámer pretaví do platných a účinných znení konkrétnych právnych predpisov), určite sa oplatí pri tomto zámere pristaviť už teraz, nakoľko poskytuje veľmi lákavú víziu a prísľub jasnejšieho, presnejšieho a slobodnejšieho korporačného práva, ktoré kladie dôraz na súkromnú autonómiu všade tam, kde je to možné. Ako registruje aj samotný zámer, zásadným problémom doterajšej úpravy je totiž prerastanie administratívnoprávnych a byrokratických zásahov (najmä) do práva obchodných spoločností v reakcii na praktické problémy, ktoré nie sú včas riešené judikatúrou.

Vo všeobecnej rovine zámer vychádza z predpokladu komplexnej rekodifikácie občianskeho práva, v rámci ktorej sa nepočíta s paralelnou existenciou Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, a teda ani s dualizmom záväzkového práva. Vízia je teda taká, že nový Občiansky zákonník do seba pojme komplexnú úpravu záväzkových vzťahov (aplikovateľnú aj na vzťahy doposiaľ regulované Obchodným zákonníkom) a súčasne zakotví podrobnú všeobecnú úpravu právnických osôb, a to podstatne nad rámec doposiaľ existujúcej úpravy. Občiansky zákonník bude obsahovať napríklad právny základ pre založenie, vznik, názov vrátane jeho ochrany, vnútornú štruktúru orgánov právnickej osoby, rozhodovanie vo vnútri orgánov, konanie právnickej osoby navonok, zodpovednosť členov orgánov, zrušenie právnickej osoby a jej likvidáciu a zánik právnickej osoby.

Pri záväzkových vzťahoch je nutné podotknúť, že vzťahy majúce čisto korporačný charakter (dispozície s obchodnými podielmi, respektíve akciami, obmedzenia prevodov, predkupné práva, inštitúty ako drag along, tag along alebo shoot-out a pod.) budú súčasťou nového kódexu obchodných spoločností.

Ako je už načrtnuté v predchádzajúcim odseku, nadstavbou nad všeobecnú úpravu právnických osôb v Občianskom zákonníku bude následne nový kódex obchodných spoločností, v ktorom sa všeobecná časť obmedzí iba na špecifiká spoločné pre všetky obchodné spoločnosti (avšak nie pre iné právnické osoby). Ďalej bude samozrejme obsahovať špeciálnu úpravu pri každej forme obchodnej spoločnosti.

Pri formách obchodných spoločností zámer navrhuje zásadnú zmenu, a to zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie, t.j. nový kódex bude upravovať iba verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie sa odôvodňuje tým, že navrhovaná široká miera súkromnej autonómie pri spoločnosti s ručení obmedzeným a akciovej spoločnosti (ako bližšie uvádzame nižšie) spôsobí nadbytočnosť tejto právnej formy. Existujúce spoločnosti tejto formy sa pretransformujú na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť.

Úprava verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti prejde podľa zámeru iba regulačnými a terminologickými spresneniami, pričom spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť by sa mali dočkať zásadných zmien.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa okrem iného navrhuje napríklad:

  • znížiť povinné vyžadované základné imanie (napríklad až na jedno euro) s tým, že ochrana veriteľa má byť primárne zabezpečená presnou reguláciou výplaty vlastných zdrojov spoločnosti a s tým spojeným zákazom vrátenia vkladu, reguláciou financovania spriaznenými osobami (pôžičky spoločníkov v kríze), efektívnou zodpovednosťou členov orgánov za spôsobenú škodu a všeobecnou reguláciou transakcií so spriaznenými osobami,
  • zaviesť možnosť online založenia spoločnosti s využitím formulárových vzorov,
  • zrušiť zásadu jednotnosti obchodného podielu – v praxi teda bude môcť jeden spoločník držať viacero podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným a tieto budú môcť reprezentovať rôzne práva na spoločnosti a bude možné ich napríklad samostatne zakladať (samostatne obmedziť ich prevoditeľnosť) a pod.
  • umožniť inkorporáciu obchodného podielu do cenného papiera.

Veľmi vítaným spresnením korporačného práva je návrh jednoznačného definovania predpokladov, za ktorých je možné nadobudnúť obchodný podiel dobromyseľne, resp. obchodný podiel vydržať.

Pri akciovej spoločnosti sa okrem iného navrhuje napríklad:

  • zrušiť numerus clausus druhov akcií (kmeňové a prioritné), na základe čoho sa táto právna forma priblíži doterajšej úprave jednoduchej spoločnosti na akcie,
  • zaviesť publicitu akcionárskej štruktúry spoločnosti,
  • zaviesť monistickú štruktúru riadenia spoločnosti (dobrovoľným) vytvorením správnej rady namiesto predstavenstva a dozornej rady.

Celospoločenská digitalizácia sa v zmysle zámeru odrazí napríklad v zámere v čo najširšej miere umožniť v spoločnostiach účasť na riadení spoločnosti dištančným spôsobom (per rollam).

Zjednodušenia by sa pritom mala dočkať aj rovina oprávnení na podnikanie, kde sa pracuje s myšlienkou zavedenia všeobecnej živnosti.

Zmeny sa dočká aj vzťah medzi spoločnosťou a členom jej orgánu. Tento bude vychádzať z úpravy zakotvenej v Občianskom zákonníku a východiskom bude bezodplatný výkon funkcie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Nová úprava bude zároveň reflektovať skutočnosť, že podnikateľské rozhodovanie v sebe obsahuje určitú mieru rizika. Preto sa výslovne upraví pre podnikateľské rozhodovanie uplatňovanie pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule). Pri podnikateľskom rozhodovaní pri dodržaní princípu lojality a požadovanej starostlivosti zo strany člena štatutárneho orgánu tak bude absentovať protiprávnosť konania.

Zámer pracuje aj s konceptom koncernového práva. Mali by sa upraviť obsahové a korporačné požiadavky a požiadavky na publicitu tzv. zmluvného koncernu (zmluvu o ovládaní), ako aj podmienky, za ktorých môže člen orgánu ovládanej osoby zohľadňovať koncernový záujem aj na škodu obchodnej spoločnosti, ktorej členom orgánu je (tak, aby nedochádzalo k poškodeniu veriteľa alebo verejnoprávnych povinností a s povinnosťou kompenzácie v rámci koncernu).

Zámer obsahuje aj veľmi odvážnu a vizionársku myšlienku zaoberajúcu sa skutočnosťou, že v blízkej budúcnosti bude potrebné reagovať aj na využitie umelej inteligencie pri podnikateľskom rozhodovaní či iných procesoch rozhodovania v rámci obchodnej spoločnosti a to vytvorením právneho rámca jej použitia.

Záverom už iba uvádzame, že naša advokátska kancelária zámer jednoznačne víta ako nevyhnutnú náležitosť udržania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v kontexte podnikateľského prostredia. Ďalší vývoj teda budeme ďalej pozorne sledovať.