Lawcal Talks
Covid-19

Zmena zákona o opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby Covid-19 prijatá vládou SR

Dňa 7. apríla 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní návrh zákona, ktorý mení zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len Zákon), za účelom obmedzenia dopadu tejto choroby na finančnú situáciu občanov.

Okrem iného tento návrh poskytuje občanom, SZČO, ako aj malým a stredným podnikateľom (ďalej len spoločne ako dlžník) možnosť požiadať o odklad splátok úverov poskytnutých bankami alebo inými osobami poskytujúcimi úvery (ďalej len spoločne ako veriteľ).

Dĺžka odkladu splátok pre banky a pobočky zahraničných bánk

Dlžník môže kedykoľvek počas trvania pandémie požiadať o odklad splátok na obdobie nie dlhšie ako deväť mesiacov, pričom je možné odložiť aj splátku úveru, ktorá už je splatnou, ak táto splatnosť nastala nie viac ako tridsať dní pred dňom podania žiadosti o odklad. V takomto prípade začína odklad splátok plynúť dňom splatnosti tejto neuhradenej splátky úveru.

Dĺžka odkladu splátok pre iných veriteľov

V prípade, ak veriteľmi nie sú banka alebo pobočka zahraničnej banky ale iné subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe povolenia podľa osobitných predpisov, napríklad lízingové spoločnosti alebo spoločnosti splátkového predaja, má dlžník možnosť požiadať o odklad splátok najdlhšie na obdobie troch mesiacov, s možnosťou predĺženia tejto doby o ďalšie tri mesiace, ak dlžník podá žiadosť o dané predĺženie počas trvania pôvodného trojmesačného obdobia. Ostatné podmienky na schválenie odkladu splátok úverov ako aj povinnosti týchto veriteľov ku svojim dlžníkom sú rovnaké ako pri bankách alebo pobočkách zahraničných bánk.

Podanie žiadosti a postup veriteľa po obdržaní žiadosti od dlžníka

Žiadosť je možné podať v elektronickej či listinnej podobe (malí zamestnávatelia alebo iní podnikatelia – fyzické osoby môžu žiadosť podať len v listinnej podobe) a ak nastane situácia, že je z jednej zmluvy viacero dlžníkov, žiadosť môže byť podaná ktorýmkoľvek z nich.

Je potrebné zdôrazniť, že túto žiadosť možno podať len jedenkrát. V praxi to znamená, že ak napríklad dlžník podá žiadosť o odklad splatnosti úveru na dobu piatich mesiacov, táto doba nemôže byť nasledovne predĺžená o dodatočné štyri mesiace, ani ak by o to dlžník žiadal, keďže bolo rozhodnutím dlžníka si toto obdobie v prvotnej žiadosti nenárokovať.

Veriteľ má tridsať dní na to, aby informoval dlžníka, či odklad splátok povoľuje, nepovoľuje alebo oznamuje žiadateľovi potrebu doplniť chýbajúce náležitosti. Ak tak veriteľ v stanovenej lehote tridsiatich dní neurobí, považuje sa odklad splátok za povolený. Povolenie je následne chápané ako zmena zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku a účinky omeškania dlžníka v týchto prípadoch nenastávajú. Je tiež dôležité podotknúť, že sa v prípade podania žiadosti o odklad splátok úveru nevyžaduje súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úverov ako aj fakt, že odklad splátok nemá vplyv na kreditnú kvalitu dlžníka.

Možnosť veriteľa nepovoliť odklad splátok

Ako bolo spomenuté vyššie, veriteľovi je daná možnosť odklad splátok nepovoliť, ale iba v špecificky uvedených prípadoch. Medzi takéto prípady patrí napríklad: (i) dlžník je v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad; (ii) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená; alebo (iii) dlžník bol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom a iné prípady uvedené v Zákone.

Povinnosti veriteľa po schválení odkladu splátok

Po tom, ako je odklad splátok povolený, je veriteľ povinný v lehote dvoch mesiacov informovať dlžníka o dôsledku odkladu splátok, a to najmä o: (i) povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a jeho výške; (ii) postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok; (iii) možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a jej podmienkach; a o (iv) ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom. Zároveň je veriteľ povinný bezplatne zverejniť na svojej webovej stránke informácie o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch takéhoto odkladu, ako aj vzor žiadosti na odklad splátok pre všetkých dlžníkov podľa Zákona. Na druhej strane sa veriteľovi zakazuje vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami a aj požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok.

Dodatočné podmienky pre veriteľa uložené Zákonom

Ďalšími dôležitými podmienkami, ktoré Zákon ustanovuje, sú napríklad nemožnosť navýšiť celkovú výšku úveru z dôvodu odkladu splátok; nemožnosť žiadať dlžníka o zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok (avšak veriteľ môže žiadať o zaplatenie platby za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, ak povinnosť dlžníka platiť za poistenie trvá aj počas odkladu); alebo povinnosť rozvrhnúť nezaplatené úroky za obdobie odkladu do zvyšných splátok úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodnú inak.