Lawcal Talks
Covid-19

Zavedenie dočasnej ochrany podnikateľov

V dôsledku aktuálne trvajúcej krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej nepriaznivými dopadmi na hospodárstvo schválila Vláda SR zavedenie ďalších mimoriadnych opatrení, ktoré majú dočasne chrániť podnikateľov pred negatívnymi dopadmi prebiehajúcej krízy. Vláda tak okrem iného vyhovela viacerým veľkým zamestnávateľom, ktorí podobné opatrenia požadovali, čím nasledujeme prípad Nemecka, v ktorom sú podobné opatrenia už nejakú dobu účinné. V najbližších momentoch prejde vládny návrh legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky, kde môže dôjsť k rôznym úpravám. Nakoľko však ide o pomerne ucelený návrh s podstatnými dopadmi, prinášame jeho sumár už teraz.

Čo je podstatou opatrení?

Novoprijaté opatrenia sa týkajú zavedenia doteraz neexistujúceho inštitútu dočasnej ochrany, ktorého podstatou je časovo obmedzené moratórium na uplatnenie niektorých ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, Exekučného poriadku alebo ustanovení Občianskeho zákonníka vzťahujúcich sa na dlžníkov. Účelom týchto opatrení je podpora možnosti prevádzkovať podnikanie aj v týchto ťažkých časoch a dočasné odbremenenie podnikateľov od časti ich záväzkov.

Medzi konkrétne účinky dočasnej ochrany patrí za splnenia presne stanovených podmienok napríklad (i) prerušenie konania o veriteľských návrhoch na vyhlásenie konkurzu, (ii) dočasné suspendovanie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu na vlastný majetok, (iii) prerušenie exekučného konania, (iv) nemožnosť začatia výkonu záložného práva, (v) nemožnosť vypovedania zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy pre omeškanie s plnením, alebo (vi) neuplatnenie niektorých zákonných pravidiel pre spriaznené financovanie cudzími zdrojmi.

Dočasná ochrana zároveň vplýva aj na podnikateľa, ktorý ňou je chránený, a to napríklad tak, že podnikateľ musí vynaložiť maximálnu možnú snahu na to, aby boli jeho veritelia v čo najvyššej miere uspokojení. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je tiež povinný počas trvania účinkov dočasnej ochrany nerozdeliť zisk alebo vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s vlastným majetkom nad rámec bežnej obchodnej činnosti.

Ako dlho bude dočasná ochrana účinná?

Začiatok účinnosti dočasnej ochrany je viazaný na potvrdenie súdu (a jeho zverejnení v Obchodnom vestníku), ktorý v zmysle návrhu má o tejto žiadosti rozhodnúť bezodkladne (t.j. v zákone nie je špecifická lehota a bude závisieť aj na pracovnom nápore súdov).

Úspešne získaná dočasná ochrana bude podľa súčasného nastavenia chrániť podnikateľa odo dňa jej poskytnutia až do 1. októbra 2020. Vláda SR si však z dôvodu možného zhoršenia situácia a dlhšieho trvania krízy zabezpečila v zákone poistku, v zmysle ktorej môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť najneskôr do 31. decembra 2020.

Okrem zániku dočasnej ochrany v dôsledku plynutia času má podnikateľ možnosť na základe vlastného uváženia požiadať o zrušenie dočasnej ochrany. Dočasnú ochranu môže taktiež zrušiť predčasne aj súd na základe rozhodnutia vydaného či už z vlastného podnetu, alebo v dôsledku kvalifikovaného podnetu akejkoľvek osoby.

Kto je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu?

Poskytnutie dočasnej ochrany nie je automatické a celoplošné a využíva sa pri ňom systém opt in. O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený požiadať každý podnikateľ (či už právnická osoba alebo fyzická osoba), ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a ktorý k tomuto dátumu nebol v úpadku.

Okrem toho je podnikateľ, ktorý má záujem o dočasnú ochranu, povinný spĺňať viacero zákonom stanovených podmienok, ako napríklad to, že (i) podnikateľ nebol k 12. marcu 2020 v úpadku, (ii) ku dňu podania žiadosti neexistujú dôvody na jeho zrušenie, (iii) v tomto roku nedošlo k rozdeleniu zisku alebo iných vlastných zdrojov podnikateľa, alebo (iv) podnikateľ riadne vedie svoje účtovníctvo.

Je potrebné tiež spomenúť, že dočasná ochrana nie je určená pre finančné inštitúcie ako sú banky, poisťovne, správcovské spoločnosti apod.

Ako môžem o dočasnú ochranu požiadať?

Záujemcovia môžu o dočasnú ochranu požiadať prostredníctvom žiadosti, ktorú zverejní na svojich stránkach v najbližších dňoch Ministerstvo spravodlivosti SR. Podnikatelia, ktorí sú právnickými osobami, budú povinní žiadosť podávať elektronickou formou, pričom podnikateľ-fyzická osoba smie žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Adresátom žiadosti budú štyri okresné súdy v závislosti na sídle, resp. mieste podnikania žiadateľa.

Oceňujeme, že medzi príslušnými okresnými súdmi nie je bratislavský súd, ktorý je už aj bez tejto agendy významne preťažený a funguje výrazne nad svoje limity, čo sa odráža na neustálom predlžovaní lehôt. Procesy súvisiace s dočasnou ochranou by tak mohli prebiehať plynulejšie a rýchlejšie.

V prípade, že žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti a rovnako aj podnikateľ bude oprávnený získať dočasnú ochranu, súd žiadateľovi dočasnú ochranu bezodkladne poskytne. Dočasná ochrana sa bude považovať za poskytnutú nasledujúci deň po zverejnení predmetnej informácie v Obchodnom vestníku.

Naopak, voči zamietnutej žiadosti bude možné podať v lehote 15 dní námietku. Zamietnutie žiadosti nespôsobuje prekážku pre opätovné uchádzanie sa o dočasnú ochranu