Lawcal Talks
Blog

Zasielate newsletter v súlade s právnymi predpismi?

Od našich klientov častokrát dostávame otázku, či je možné e-mailom posielať newsletter adresátom, ktorí by mohli mať záujem o jeho doručovanie. Rovnako ako aj pri iných právnych otázkach aj tu je potrebné analyzovať viaceré právne predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na danú oblasť.

  • ZASIELANIE NEWSLETTEROV A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri zasielaní newslettrov väčšina odosielateľov využíva vlastné databázy emailových adries, na ktoré pravidelne zasiela svoj newsletter.

V zásade platí, že nie všetky emailové adresy uložené v databáze sú aj osobnými údajmi podľa nariadenia GDPR. Napr. emailová adresa predaj@bbc.com nebude spadať pod definíciu osobného údaja, keďže nie je spojená s iným údajom, ktorý vedie k presnej identifikácii konkrétnej fyzickej osoby a preto nebude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak by prostredníctvom emailovej adresy bolo možné identifikovať konkrétnu osobu (napr. tomas.stastny@yahoo.com), takýto email by sa považoval za osobný údaj, ktorý by bolo možné spracúvať len na základe jedného z právnych základov uvedených v článku 6 nariadenia GDPR (t.j. súhlas alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa).

A. Súhlas

Spravidla platí, že odosielateľ by mal získať súhlas od dotknutých osôb predtým ako im zašle svoj newsletter. Samotný súhlas by mal byť poskytnutý slobodne, informovane, konkrétne a jednoznačne.[1]

Vzorové znenie súhlasu, ktorým možno preukázať platné získanie súhlasu uvádzame nižšie. Upozorňujeme, že na platné získanie súhlasu sa vyžaduje aktívne zakliknutie súhlasu adresáta. Vopred vyplnené zakliknutie bude v rozpore s požiadavkami na platné udelenie súhlasu podľa nariadenia GDPR.

☐ Zakliknutím políčka súhlasím so zasielaním newslettra a spracúvaním mojich osobných údajov. Viac informácií nájdete na (odkaz na podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa)

Vyššie uvedený súhlas na spracúvanie emailových adries, ktoré nie sú osobnými údajmi, však nie je potrebný.

Po odvolaní súhlasu adresáta je odosielateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú emailovú adresu.

 

B. Existujúci zákazníci

Súhlas na spracúvanie emailových adries v marketingovej databáze a zasielanie newslettra tiež nie je potrebný v prípade existujúcich zákazníkov, ktorým už odosielateľ poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary. Pri spracúvaní emailových adries existujúcich zákazníkov sa odosielateľ môže spoliehať na svoj oprávnený záujem ako právny základ ich spracúvania. Podmienkou však je, aby newsletter obsahoval len také marketingové informácie, ktoré súvisia s tovarom, ktorý si existujúci zákazník už kúpil od odosielateľa alebo službou, ktorá mu bola poskytnutá. Takto možno spracúvať aj emailové adresy potenciálnych zákazníkov, ktorí si vyžiadali cenovú ponuku, avšak neuskutočnili transakciu, prípadne tých zákazníkov, ktorí v rámci skúšobného obdobia bezplatne skúšali službu.

Odosielateľ je bez zbytočného odkladu povinný vyradiť z databázy emailové adresy existujúcich zákazníkov, ktorí namietali voči zasielaniu newslettra.

Ak by odosielateľ zamýšľal existujúcim zákazníkom zasielať newsletter o tovaroch a službách, ktoré nesúvisia s predchádzajúcimi transakciami zákazníka, musel by na takéto zasielanie získať potrebný súhlas.

 

  •  ZASIELANIE NEWSLETTRA V SÚLADE S INÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI

Keďže väčšina newslettrov má povahu reklamy[2] alebo komerčnej komunikácie[3] je potrebné okrem samotného nariadenia GDPR pri zasielaní newslettrov postupovať aj v súlade s inými právnymi predpismi a to najmä zákonom o reklame a zákonom o elektronických komunikáciách.[4]

Aby odosielateľ mohol zasielať newsletter emailom fyzickým a právnickým osobám v súlade so zákonom o reklame, musí nevyhnutne disponovať aj súhlasom na zasielanie reklamy.

Zákon o elektronických komunikáciách rovnako zakazuje zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi) bez jej predchádzajúceho súhlasu. Za týmto účelom musí odosielateľ  tiež disponovať súhlasom, ktorý musí vedieť kedykoľvek preukázať.

Povinnosti na základe vyššie uvedených zákonov môže odosielateľ splniť implementáciou vzorového znenia súhlasu uvedeného v bode A. vyššie.

 

  • ZÁVER

  1. Ak odosielateľ využíva newsletter v rámci svojej marketingovej komunikácie je nevyhnutné, aby postupoval v súlade s nariadením GDPR, zákonom o reklame a zákonom o elektronických komunikáciách (ďalej len „Právne predpisy“).
  2. Odosielateľ by si mal preveriť databázu emailových adries a skontrolovať, či spĺňa všetky nižšie uvedené povinnosti vyplývajúce z Právnych predpisov. V prípade, ak ich nespĺňa je nevyhnutné databázu usporiadať a dať ju do súladu s Právnymi predpismi; napr. oddeliť existujúcich zákazníkov od potenciálnych zákazníkov, odstrániť všetky emailové adresy tých dotknutých osôb, voči ktorým odosielateľ nevie preukázať získanie súhlasu, prípadne získať platný súhlas na spracúvanie emailových adries za účelom zasielania newslettra.
  3. Aktuálne je vo väčšine newslettrov integrovaná možnosť odhlásenia sa z ďalšieho odberu newslettrov. V prípade, ak Váš newsletter nedisponuje týmto riešením je nevyhnutné, aby ste túto možnosť ponúkli adresátom alebo implementovali iné riešenie, prostredníctvom ktorého budú môcť adresáti jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť zasielanie newslettrov.
  4. V tabuľke nižšie sumarizujeme povinnosti osoby pri vytváraní databázy a zasielaní newslettrov vyplývajúce z Právnych predpisov.

 

 

ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA DATABÁZY
GDPR
ZÁKON O REKLAME
ZÁKON O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII
Zaradenie emailu, ktorý je osobným údajom, do databázy.Súhlas so spracúvaním osobných údajov.Neaplikuje sa.Neaplikuje sa.
Zaradenie emailu, ktorý nie je osobným údajom, do databázy.Neaplikuje sa.Neaplikuje saNeaplikuje sa.
Zasielanie newslettra adresátovi, ktorý je fyzickou osobou.Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak adresát poskytuje napr. svoje meno, priezvisko alebo iné osobné údaje.Súhlas so zasielaním reklamy.Súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie.
Zasielanie newslettra adresátovi, ktorý je právnickou osobou.

Aplikuje sa, ak právnická osoba poskytne nejaký osobný údaj.

V takomto prípade je možné spracúvať tento osobný údaj na základe oprávneného záujmu.

Súhlas so zasielaním reklamy.Neaplikuje sa.
Zasielanie newslettra existujúcim zákazníkom (ponuka vlastných podobných tovarov a služieb).Nie je potrebný súhlas. Zasielanie možné na základe oprávneného záujmu.OK, ak bol udelený súhlas so zasielaním reklamy.Nie je potrebný súhlas.
Zasielanie newslettra existujúcim zákazníkom (ponuka rozdielnych tovarov a služieb).Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak ich adresát poskytuje.OK, ak bol udelený súhlas so zasielaním reklamy.Súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie.

 

[1] Pozri minimálne požiadavky na udelenie súhlasu v Usmernení k súhlasu podľa nariadenia 2016/679 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_suhlasu.pdf)

[2] Podľa § 2 (1) písm. a) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov je reklamou predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

[3] Podľa § 2 písm. d) zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.sa komerčnou komunikáciou rozumejú informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona, vrátane reklamy, ponuky a predaja tovaru okrem … .

[4] § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

§ 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie články od tohto autora

Nenašiel sa žiadny článok.