Lawcal Talks
Covid-19

Všeobecný prehľad aktuálnych ale aj plánovaných opatrení v súvislosti so šírením COVID-19

Informácie priebežne aktualizujeme.

Opatrenia v oblasti verejného zdravia

Slovenská vláda doteraz prijala množstvo reštriktívnych a preventívnych opatrení zameraných na prevenciu ďalšieho šírenia choroby COVID-19 a zmiernenie jej dopadov na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. O ďalších opatreniach sa naďalej diskutuje a rokuje.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vláda prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva uložila, okrem iného, tieto hlavné opatrenia v oblasti verejného zdravia:

 1. uzavretie všetkých troch slovenských medzinárodných letísk (t. j. Bratislava, Košice a Poprad);
 2. uzavretie všetkých hraničných priechodov okrem hlavných a uloženie hraničných kontrol na otvorených hraničných priechodoch, aby sa zabezpečilo, že bude povolený vstup len štátnym príslušníkom a obyvateľom Slovenskej republiky;
 3. všetci jednotlivci s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku alebo zamestnaní na Slovensku, ktorí sa vrátia na Slovensko po 13. marci 2020 od 19:00, zostanú v domácej karanténe 14 dní;
 4. pozastavenie medzinárodnej dopravy, s výnimkou prepravy potravín;
 5. zatvorenie škôl a školských zariadení;
 6. zatvorenie kultúrnych a sociálnych zariadení;
 7. otvorené môžu byť iba obchody s potravinami, lekárne a stánky s novinami, zatiaľ čo všetky obchody musia zostať povinne v nedeľu zatvorené;
 8. zatváranie barov, bistier, kaviarní, cukrární, lyžiarskych stredísk, wellness zariadení a aquaparkov, kín, kasín;
 9. reštaurácie a reštaurácie rýchleho občerstvenia môžu zostať otvorené iba na doručovacie služby;
 10. obmedzenie pohybu na verejných priestoroch bez vhodného prekrytia tváre v podobe rúška, šatky, šála a pod.; a
 11. vnútroštátne vlaky budú fungovať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Okrem toho sa v nadchádzajúcich dňoch plánujú ďalšie opatrenia v oblasti verejného zdravia:

 1. osobitný časový rámec v obchodoch pre osoby staršie ako 65 rokov (napríklad obchody s potravinami), plánované na časy od 9:00 do 12:00 hod. (Pondelok – sobota); plánuje sa, že na opatrenie bude dohliadať polícia a za nedodržanie osobitného časového rámcu zo strany obchodu, môže byť uložená sankcia zákazu činnosti;
 2. meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov alebo iných oblastí s vysokou koncentráciou osôb;
 3. povinné dodržiavanie dvojmetrovej vzdialenosti v akomkoľvek rade.

Prijaté ochranné opatrenia

Výrazne negatívny dopad, z dôvodu vládnych zdravotných opatrení, vplýva aj na podnikateľské prostredie. Pripravuje sa preto súbor legislatívnych opatrení, ktorých cieľom je podporiť podniky a fyzické osoby na prekonanie súčasnej situácie ovplyvnenej šírením choroby COVID-19. Národná rada Slovenskej republiky 24. a 25. marca 2020 prijala prvý súbor opatrení vo forme zákonných zmien a doplnení, najmä v oblasti súdnej ochrany, správy a riadenia spoločností a sociálneho zabezpečenia a pracovného práva, pričom sa pripravujú ďalšie opatrenia. Tieto zmeny a doplnenia zákonov nadobudli účinnosť 27. marca 2020.

Súdna ochrana

V oblasti súdnej ochrany sa zaviedlo niekoľko opatrení zameraných na aktuálne šírenie choroby COVID-19, najmä s cieľom zabrániť uplynutiu zákonných lehôt v dôsledku mimoriadnej situácie:

 1. premlčacie lehoty, zákonné alebo súdne, na uplatnenie práv sú pozastavené do 30. apríla 2020 (t. j. obdobie medzi 27. marcom 2020 a 30. aprílom 2020 sa do týchto období nezapočítava);
 2. v trestnom konaní sa ustanovenie písm. (a) vyššie uplatňuje iba na lehotu na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu;
 3. lehoty ustanovené právnymi predpismi (zákonná lehota alebo súdna lehota na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde), ktorými by uplynutím medzi 12. marcom 2020 a 27. marcom 2020 prišlo k premlčaniu alebo k zániku práva, neuplynú skôr ako 26. apríla 2020;
 4. v čase „výnimočného stavu“ alebo „núdzového stavu“ súdy vykonávajú len pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v nevyhnutnom rozsahu;
 5. vymáhanie záložného práva, dražby majetku alebo iná likvidácia majetku správcom, súdnym exekútorom alebo dražobníkom sa zakazuje pod hrozbou ich neplatnosti do 30. apríla 2020;
 6. lehota na povinnosť podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktorá sa vyskytla medzi 12. marcom 2020 a 30. aprílom 2020, sa predlžuje zo súčasných 30 dní na 60 dní.

Hoci väčšina týchto opatrení je dočasného charakteru (do 30. apríla 2020), ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že je pripravené pohotovo reagovať na akýkoľvek vývoj súvisiaci s prebiehajúcou pandémiou v oblasti súdnej ochrany s cieľom zabezpečiť ochranu práv slovenských občanov.

Obchodné spoločnosti

Parlament tiež prijal určité opatrenia zamerané na to, aby umožnil právnickým osobám pokračovať v potrebných rozhodovacích procesoch bez fyzickej prítomnosti členov týchto orgánov. Kolektívne orgány právnických osôb zriadené podľa občianskeho alebo obchodného práva môžu počas „výnimočného stavu“ alebo „núdzového stavu“ i) prijať rozhodnutie prostredníctvom hlasovania poštou alebo ii) umožniť členom zúčastňovať sa na zasadnutiach kolektívnych orgánov prostredníctvom informačných technológií, a to aj v prípadoch, keď to dokumenty spoločnosti neumožňujú.

Bola prijatá aj výnimka z povinnosti registrácie partnera verejného sektora pre verejné obstarávanie v určitých prípadoch ako napr. obstaranie tovaru potrebného na ochranu zdravia alebo života počas „výnimočného stavu“ alebo „núdzového stavu“.

Sociálne zabezpečenie a Pracovné právo

Z dôvodu negatívneho vplyvu súčasnej pandémie COVID-19 na zamestnancov vláda navrhla a parlament prijal niekoľko opatrení, ktoré riešia najnaliehavejšie problémy, s ktorými sa zamestnanci stretávajú v dôsledku prijatých zdravotných opatrení, medzi ktoré patria, okrem iného:

 1. predĺženie vyplácania ošetrovného z pôvodných 10 dní na celé obdobie trvania karanténneho opatrenia alebo izolácie; a
 2. nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Vláda v súčasnosti pripravuje aj súbor opatrení týkajúcich sa pracovných otázok vyplývajúcich z pandémií COVID-19. Parlament už však prijal prvé zmeny a doplnenia zákonov o pracovnom práve. Hlavným účelom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je prispôsobiť právnu úpravu pre nadchádzajúce vládne opatrenia.

Zber mobilných metadát

Prijaté zákonné zmeny a doplnenia umožňujú Úradu verejného zdravotníctva požadovať od poskytovateľov telekomunikačných služieb informácie o tzv. mobilných „metadátach“, napr. údaje o polohe, operačné údaje, identifikačné údaje používateľa mobilného zariadenia atď. Obsah celulárnej operácie (t. j. obsah telefónnych hovorov alebo správ) by nemal byť uvedený.

O takéto matedáta môže požiadať Úrad verejného zdravotníctva iba (i) počas „výnimočného stavu“ alebo „núdzového stavu“ súvisiaceho so zdravotníckym sektorom a (ii) za účelom ich zberu, spracovania a ukladania, avšak len preto, aby sa zabezpečila ochrana ľudského života a zdravia.

Uvedené povolenie bolo Úradu verejného zdravotníctva udelené na obmedzené časové obdobie, najneskôr do 31. decembra 2020.

Plánované ochranné opatrenia (aktualizované po opatreniach oznámených 29. marca 2020)

Okrem už prijatých podporných legislatívnych opatrení vláda v súčasnosti diskutuje a zvažuje nový súbor dlhodobejších medzirezortných opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu v Slovenskej republike.

Ochranné opatrenia oznámené 29. marca 2020 („prvá pomoc zamestnávateľom, spoločnostiam a živnostníkom“):

 1. štát zaplatí 80% mzdy zamestnanca v spoločnostiach, ktorých prevádzka bola alebo je zatvorená;
 2. príspevky pre živnostníkov a zamestnancov v spoločnostiach v závislosti od nasledovného poklesu obratu:

  Pokles o  > 20 % EUR 180
  Pokles o  > 40 % EUR 300
  Pokles o  > 60 % EUR 420
  Pokles o  > 80 % EUR 540

 3. pokles obratu sa bude vzťahovať na rovnaké obdobie z minulého roka
  (napr. marec 2020 vs. marec 2019);
 4. maximálna výška príspevkov – 200 000 EUR mesačne pre jedného zamestnávateľa
  a maximálne 1 100 EUR mesačne na jedného zamestnanca
 5. poskytovanie bankových záruk vo výške 500 000 000 EUR mesačne;
 6. zamestnancom v karanténe (alebo zamestnancom, ktorí sa starajú o člena rodiny v karanténe), bude vyplatených 55% ich hrubej mzdy za celé obdobie;
 7. odklad platieb zdravotného a sociálneho poistenia v prípade, že obrat klesne o viac ako 40%;
 8. odklad preddavkových platieb dane z príjmu v prípade, že obrat klesne o viac ako 40%;
 9. možnosť kompenzácie akumulovaných daňových strát od roku 2014 (vrátane).

Uvedené opatrenia boli oficiálne ohlásené na politickej úrovni, ale stále čakáme na konečnú podobu legislatívneho procesu.

Ďalšie navrhované ochranné opatrenia:

Okrem vyššie uvedených opatrení „prvej pomoci“ vláda zvažuje aj ďalšie opatrenia. Nižšie uvádzame niektoré z nich, ktoré už boli neformálne oznámené (neexistuje však žiadna záruka, že sa tieto opatrenia skutočne implementujú):

 1. možnosť odložiť splátky bankových úverov;
 2. posunutie termínu na predkladanie ročných daňových priznaní zo súčasného 31. marca 2020 na 30. júna 2020 na základe zákona (t. j. bez povinnosti podať žiadosť o odklad);
 3. odloženie lehoty na zaplatenie dane z príjmu do 30. septembra 2020 na základe zákona;
 4. odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020, pričom akákoľvek takáto nezaplatená DPH sa zaplatí v 18 mesačných splátkach rozdelených medzi júlom 2020 a decembrom 2021;
 5. zavedenie možnosti pre zamestnávateľa kompenzovať iba 60% platov svojich zamestnancov v prípade, že zamestnanci nemôžu vykonávať pracovné činnosti z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov;
 6. zavedenie možnosti pre zamestnávateľa nariadiť spoločnú dovolenku v rámci celej spoločnosti pre všetkých zamestnancov bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, najmenej však s trojdňovým predstihom;
 7. liberalizácia určitých podmienok hromadného prepúšťania;
 8. možnosť vyplácať odstupné v mesačných splátkach;
 9. možnosť samostatne zárobkovo činných osôb pozastaviť svoje živnostenské licencie (t. j. dočasne pozastaviť svoje obchodné činnosti) na obdobie najmenej 1 mesiaca (v súčasnosti je minimálna doba pozastavenia 6 mesiacov);
 10. odstránenie všetkých limitov na odpočty daní z dôvodu daňových strát.

Návrhy týchto opatrení boli zverejnené iba ako zhrnutie bez podrobností potrebných na hlbšiu analýzu. Naša spoločnosť sa však bude sústrediť na legislatívny postup navrhovania a prijímania takýchto opatrení. V prípade ďalšieho vývoja vám radi poskytneme ďalšie podrobnosti a odpovieme na vaše otázky.