Lawcal Talks
Médiá

Nová vláda začala s plnením svojho predsavzatia zlepšiť podnikateľské prostredie aj napriek nepriaznivým podmienkam spôsobeným ochorením COVID-19. Prijatie opatrení, takzvaného podnikateľského „kilečka“, podnietilo k diskusii advokátov z HKV, Lukáša Michálika a Juraja Šándora.

Advokáti kancelárie HKV zastávajú myšlienku, že akékoľvek snahy zmierniť byrokratickú ťarchu na pleciach podnikateľov sú vždy vítané. Rovnako aj v takomto prípade, keď sa na začiatku jedná v podstate iba o takzvané „quick wins“ – v prvom kroku vláda zjavne adresovala problémy, na ktoré existujú najjednoduchšie, respektíve najrýchlejšie riešenia.

Ako príklad môže poslúžiť produkt predchádzajúcej vlády, podľa ktorého sa má od 1. októbra 2020 okrem iného rozšíriť okruh údajov zapisovaných o spoločníkoch spoločností s ručením obmedzeným do obchodného registra. Konkrétne sa k doteraz zapisovaným údajom pridá ešte dátum narodenia, rodné číslo a identifikačné číslo (IČO).“Snahu o zmiernenie byrokracie by sme pri tejto novej povinnosti hľadali iba ťažko,”konštatuje Juraj Šándor.

Na doplnenie týchto údajov pritom nastavila predchádzajúca vláda lehotu do 30. septembra 2021 s tým, že ak po 1. októbri 2020 dôjde k akémukoľvek podaniu do obchodného registra, jeho súčasťou už musia byť aj nové údaje o spoločníkoch. “Bývalá vláda pritom akosi pozabudla na dlhodobo trvajúcu paralýzu niektorých registrových súdov prehĺbenú posledným podobným rozšírením údajov (o konečných užívateľoch výhod), ktoré sa do obchodného registra zapisujú,” dopĺňa partner advokátskej kancelárie HKV, Lukáš Michálik.

Nová vláda preto jednoduchým spôsobom lehotu predĺžila až do 30. septembra 2022 s tým, že nové údaje musia byť súčasťou akéhokoľvek podania do obchodného registra až po 30. septembri 2021. “Chceme veriť, že nová vláda do tejto doby odstráni paralýzu registrových súdov a dôsledne pripraví registrové súdy na enormné množstvo podaní do obchodného registra (myšlienku toho, ako by to bolo možné, uvádzame nižšie v tomto komentári),” pokračuje Lukáš Michálik.

Jedná sa o jednoduché riešenie problému, ktorý vznikol v dôsledku poslednej novely zákona o obchodnom registri, pri ktorej pravdepodobne záťaž podnikateľov nebola faktorom, ktorý by sa bral do úvahy. Je síce možné polemizovať o tom, či sa práve v tomto prípade nejedná skôr o odloženie problému ako o jeho riešenie, „quick wins“ často balansujú práve na tejto hranici.

Podnikateľské „kilečko“ vnímame najmä ako signál toho, že sa po dlhej dobe k moci dostala garnitúra, ktorá sa reálne pohybovala /pohybuje v podnikateľskom prostredí (bez neprirodzenej súčinnosti štátnych inštitúcií), a teda posun podnikateľského prostredia v Slovenskej republike správnym smerom už nemusí byť iba naivnou predstavou,” potvrdzuje Lukáš Michálik.

to téma  automaticky evokuje otázku, kam budú zákonodarcovia v tejto súvislosti schopní a ochotní zájsť a či tieto snahy posunú hlbšie do problematiky. Rovnako je relevantná aj otázka, či niektoré zmeny neotvoria dvere nežiadúcim praktikám – zamýšľané zjednotenie limitu platieb v hotovosti na limit 15.000,- EUR, respektíve zrušenie transferového oceňovania medzi obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike totižto znie zaujímavo, avšak tieto inštitúty v ich doterajšej podobe nemali výhradne iba negatívne dopady.

Advokáti kancelárie HKV vnímajú ako oblasť vhodnú na revíziu napríklad obchodný zákonník a pridružené predpisy, kde sú potrebné vyslovene systémové zmeny. Pritom na vyriešenie problému paralýzy registrových súdov v dôsledku obrovského množstva podaní do obchodného registra už existujú nástroje, ktorými Slovenská republika disponuje.

Zápisy (vrátane zmien a výmazov) do obchodného registra by mohli byť vložené do pôsobnosti notárov. Alternatívne by mohla byť miestna príslušnosť modifikovaná takým spôsobom, aby bratislavskej spoločnosti vybavil podanie ten súd v rámci Slovenskej republiky, ktorý bude mať prvý kapacitu. Celý proces sa aj tak uskutočňuje elektronicky a fyzické umiestnenie vybavujúceho súdu nemá žiaden význam.

Komentár právnikov k atuálnej téme si nekladie za cieľ vymenovať všetky potrebné zmeny, snahou je skôr vyvolať diskusiu o tom, čo všetko je možné spraviť pre podnikateľské prostredie bez toho, aby sa otvorili dvere korupcii a iným pochybným praktikám. Vopred premyslenú a rozvážnu očistu podnikateľského prostredia od zbytočnej byrokracie a regulácie advokáti vo veľkom vítajú, ale zároveň vyzývajú, aby sme si to nepokazili…