Lawcal Talks
Covid-19

Návrh zmien v poskytovaní príspevkov na udržanie pracovných miest

V posledných dňoch sa v dôsledku aktuálne trvajúcej pandémie COVID-19 a z nej vyplývajúcej krízy každý týždeň prijímajú nové mimoriadne opatrenia, z ktorých mnoho sa týka zmiernenia nepriaznivých hospodárskych dopadov na slovenskú ekonomiku. Vláda doposiaľ podporuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO) najmä podporou na udržanie pracovných miest, aby odľahčila výpadok príjmov z prevádzkovej činnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Vládny návrh zmeny podmienok projektu podpory udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Upravuje niektoré aspekty existujúcich typov podpory a predstavuje nové, ktoré následne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje.

Čo je podstatou opatrení?

Štátna kompenzácia spočíva v poskytovaní príspevku pre osoby, či už právnické alebo fyzické, zasiahnuté mimoriadnou situáciou. Návrh novely zákona predstavuje príspevky na udržanie pracovného miesta a zabráneniu nezamestnanosti viacerými spôsobmi. V prvom rade ide o (i) úhradu veľkej časti mzdových nákladov zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len ÚVZ) zatvorené (ďalej len Opatrenie 1), ale aj o (ii) poskytovanie príspevku pre SZČO, ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 zaznamenali pokles tržieb (ďalej len Opatrenie 2), (iii.a) úhradu veľkej časti mzdových nákladov zamestnávateľov na zamestnancov, ktorým nebolo možné prideliť prácu z dôvodu zníženia počtu zákaziek na strane zamestnávateľa (ďalej len Opatrenie 3A), (iii.b) úhradu paušálneho príspevku na náhradu mzdových nákladov zamestnávateľov, ktorí zaznamenali pokles tržieb najmenej o 20% na všetkých zamestnancov (ďalej len Opatrenie 3B) alebo (iv) poskytovanie kompenzácie na výpadok príjmov zo zárobkovej činnosti iných fyzických osôb (ďalej len Opatrenie 4).

Čo je pripravované pre zamestnávateľov?


Opatrenie 1 – Zrušenie limitu pre jedného zamestnávateľa, ktorého prevádzka je povinne zatvorená

Prvú zmenu oproti doterajším podmienkam projektu na podporu udržania pracovných miest predstavuje zrušenie stropu na príspevok pre jedného zamestnávateľa vo výške 800.000,- EUR. Tento limit doteraz platil v prípade prevádzok, ktoré museli byť zatvorené na základe opatrenia ÚVZ. Rušenie stropu na príspevok pre jedného zamestnávateľa prichádza ako odpoveď na kritiku veľkých zamestnávateľov, ktorí vďaka tomuto opatreniu môžu podporu čerpať neobmedzene. Finančný strop na jedného zamestnanca pri tomto opatrení naďalej predstavuje 1.100,- EUR.

Zmeny pre zamestnávateľov, ktorých prevádzky nie sú povinne zatvorené

Samotný systém úhrady veľkej časti mzdových nákladov zamestnávateľov prejde zmenami. Vládny návrh predstavuje pre každého zamestnávateľa, kto-rého prevádzka nebola zatvorená v dôsledku opatrení ÚVZ, možnosť využiť jednu z dvoch schém poskytovania príspevku, a to až do konca obdobia ich poskytovania. Zamestnávatelia si týmto spôsobom budú môcť po odsúhlasení zmien parlamentom na svojich zamestnancov uplatniť len jednu z dvoch alternatív, ktorá je pre nich pripravená a podľa ich názoru výhodnejšia.

Po novom budú mať zamestnávatelia k dispozícii ako prvú možnosť, tzv. kurz-arbeit. Druhá schéma pomoci je paušálny príspevok na každého zamestnanca, ktorý sa odvíja od poklesu tržieb zamestnávateľa.

Je dôležité podotknúť, že pri oboch schémach je potrebné udržať pracovné miesta, a to po dobu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Zamestnávateľ, ktorý počas obmedzenia alebo prerušenia svojej prevádzkovej činnosti prepustí zamestnanca, na ktorého poberá príspevok, nie je oprávneným žiadateľom. Pri oboch možnostiach sa navyše počíta s tým, že nie je možné príspevok poskytnúť osobám, ktoré čerpajú dovolenku alebo poberajú dávky ako nemocenské či ošetrovné.


Opatrenie 3A – Kurzarbeit

Pri samotnom kurzarbeite nie je na strane zamestnávateľa potrebné preukazovať jeho pokles tržieb. Štát firmám preplatí všetky mzdové náklady na zamestnancov, ktorí museli zostať doma pre nedostatok zákaziek. Výška príspevku má podľa návrhu zmien dosahovať maximálne 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov podľa § 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) vy-platil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,- EUR.

Ak firma vyplatí ako náhradu mzdy zamestnancom za čas strávený doma 80 % a viac percent priemerného zárobku, tak finančný strop príspevku na jedného zamestnanca predstavuje 1.100,-EUR. Rovnako však štát bude vyplácať príspevok len vo výške 80% na 100 % času stráveného zamestnancom na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 (3) Zákonníka práce.


Opatrenie 3B – Paušálny príspevok ako náhrada poklesu tržieb

Pri paušálnom príspevku na každého zamestnanca budú môcť zamestnávatelia požiadať o príspevok na náhradu poklesu tržieb oproti rovnakému mesiacu minulého roka a následnej straty príjmu z ich zárobkovej činnosti. Tento príspevok bude limitovaný sumou 540 EUR na jedného zamestnanca, a to len v prípade, ak tržby klesnú o 80 % a viac percent za mesiace apríl a máj.

V prípade poklesu tržieb za mesiac marec sú limity na oprávnenie požiadať o príspevok nastavené inak a rovnako sa výška kompenzácii pohybuje v značne nižších sumách. Tieto nižšie čísla vyplývajú najmä zo skutočnosti, že väčšina prevádzok zaznamenala pokles tržieb až od polovice mesiaca marec. Za marec teda pri poklese od 10 % do 19,99 %, má príspevok dosiahnuť 90 EUR, pri poklese od 20 % do 29,99 % má dosiahnuť 150 EUR, pri poklese od 30 % do 39,99 % má predstavovať 210 EUR, pri 40 % poklese a viac má príspevok byť 270 EUR.

Pri poklese tržieb za apríl a máj vo výške od 20 % do 39,99 % má byť príspevok 180 EUR, pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 % má dosiahnuť 300 EUR, pri poklese od 60 % do 79,99 % má príspevok byť 420 EUR a pri poklese tržieb od 80 % a viac má dosiahnuť výšku 540 EUR.

Čo je pripravované pre SZČO?


Opatrenie 2 – Zmeny týkajúce sa SZČO

SZČO budú môcť rovnako požiadať aj o príspevok na náhradu poklesu tržieb oproti rovnakému mesiacu minulého roka v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Príspevky budú vyplácané rovnako ako pri zamestnávateľoch.

Za marec teda pri poklese od 10 % do 19,99 %, má príspevok dosiahnuť 90 EUR, pri poklese od 20 % do 29,99 % má dosiahnuť 150 EUR, pri poklese od 30 % do 39,99 % má predstavovať 210 EUR, pri 40 % poklese a viac má príspevok byť 270 EUR.

Pri poklese tržieb za apríl a máj vo výške od 20 % do 39,99 % má byť príspevok 180 EUR, pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 % má dosiahnuť 300 EUR, pri poklese od 60 % do 79,99 % má príspevok byť 420 EUR a pri poklese tržieb od 80 % a viac má dosiahnuť výšku 540 EUR.

Kto je oprávnený žiadať o príspevky pre SZČO a zamestnávateľov?

O príspevok môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO, ktorí nasledujúce skutočnosti preukážu čestným vyhlásením:

 1. nastal pokles tržieb v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Táto podmienka sa vzťahuje len na žiadateľov o paušálny príspevok (teda Opatrenie 2 a Opatrenie 3B). O príspevok za kurzarbeit môže požiadať každý zamestnávateľ bez ohľadu na to či vykazuje pokles tržieb oproti minulému roku.
 2. Záväzok, že vyplatí náhrady mzdy vo výške podľa príslušného príspevku
 3. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (bude potrebné predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020),
 4. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:
  1. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verej-né zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 5. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Čo je pripravované pre vybrané fyzické osoby?


Opatrenie 4 – Nový typ príspevku pre fyzické osoby

Vláda predstavila aj štvrtý typ príspevku, ktorý je určený pre jednoosobové s.r.o., SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody a tzv. dohodárov. Nárok na príspevok týmto subjektom vzniká v prípade, že nemajú žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti od 13. marca 2020.

Táto podpora sa týka iba takých pracovných miest, ktoré stále trvajú, a teda nie sú ukončené.
U jednoosobových s.r.o. sa táto skutočnosť preukazuje jed-noducho, a to dohodou o výkone funkcie konateľa. Táto fyzická osoba naviac nemôže byť zároveň jej zamestnancom ani spoločníkom v inej s.r.o..
U dohodárov je dôležité aby dohoda bola podpísaná a nebola zrušená. Dohodári, ktorí majú takúto dohodu a nevedia naplniť svoje hodiny, si môžu takýto príspevok uplatniť. SZČO, ktoré neboli poistené alebo majú pozastavenú živnosť na dobu kratšiu ako šesť mesiacov, budú tiež spadať do tejto schémy pomoci.

Výška paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti za mesiac marec dosiahne 105 EUR a za mesiace apríl a máj 210 EUR. Rovnako si príspevok môžu uplatniť len jednoosobové eseročky, ktorých čistý zisk za minulý rok nepresiahol 9600 EUR.

Kto je oprávnený žiadať o príspevky pre fyzické osoby?

O príspevok môžu žiadať jednoosobové s.r.o., SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody a dohodári, ktorí nasledujúce skutočnosti preukážu čestným vyhlásením:

 1. nemá žiaden iný príjem (za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok).
 2. je oprávneným žiadateľom pre tento príspevok

Tento sumár ponúkol prehľad opatrení podpory udržania pracovných miest, ktorý schválilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-liky. Vláda predstavila tento plán už 14. apríla a v súčasnosti už Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadňuje vyššie spomínané podmienky pri realizácii projektov na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vy-konáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť alebo, na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z..