Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 9. 11. 2020

Stručný prehľad noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Novela  Zákonníka práce

V novele predloženej dňa 5. novembra 2020 NRSR sa vláda po novom pokúša sprehľadniť niekoľko okruhov Zákonníka práce a jemu súvisiacich zákonov, ako napríklad: (i) spresnenie nároku zamestnanca mladšieho ako 33 rokov na 5 týždňov dovolenky pri starostlivosti o dieťa, (ii) zjednodušenie procesu dočasného pridelenie zamestnanca v rámci korporácie, na ktoré už nebudú musieť byť dané „objektívne prevádzkové dôvody“, a (iii) možnosť výberu zamestnanca medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Zrejme najpodstatnejšou zmenou, ktorá sa v novele navrhuje je však v spojitosti s momentálnou situáciou komplexná zmena a doplnenie ustanovení týkajúcich sa domáckej práce a telepráce. Po novom by mala byť domácka práca v zákone charakterizovaná ako práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ktorá sa ale vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Rovnakú definíciu bude musieť spĺňať aj telepráca, pričom sa jej dodatočne ustanovuje aj podmienka, že pôjde o prácu vykonávanú s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.Plánovaný začiatok účinnosť tejto novely je predbežne stanovený na 1. marca 2021.

 

  • Boj proti neplateným stážam

Európsky parlament dňa 8. októbra 2020 prijal uznesenie zamerané na zlepšenie „záruky pre mladých ľudí“. Ide o záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby mali mladí ľudia vo veku menej ako 25 rokov, v lehote 4 mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania, k dispozícii kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy a stáží. Týmto uznesením vyzýva členské štáty, aby zabezpečili mladým ľuďom, ktorí sa zaregistrujú do systémov záruk kvalitnú, rozmanitú a primeranú prácu, odbornú prípravu, ponuky učňov vrátane spravodlivej odmeny. Podľa Európskeho parlamentu totižto neplatené stáže využívajú študentov a porušujú ich práva, a preto navrhuje aby Európska komisia zakázala neplatené stáže, pričom zároveň vyzýva Komisiu, aby investovala do kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v momentálnom období prudkého nárastu nezamestnanosti (od januára 2020 vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí o 315 000 na celkový počet viac ako 3 milióny) spôsobeného vplyvom pandémie COVID-19.

 

  • Novela zákona o živnostenskom podnikaní

 Pripravovaná novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá by mala byť účinná od 1. mája 2021, by okrem iného mala byť ďalším pokračovaním v snahe odbúravania prebytočnej byrokracie v mnohých zákonoch. Za týmto účelom by sa novelou upustilo od povinnosti fyzických a právnických osôb poskytovať príslušnému živnostenskému úradu osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v prípade, ak by si tieto údaje mohol zistiť živnostenský register sám, z dostupných informačných systémov (napr. zo samotného živnostenského registra, ak už boli tieto údaje poskytnuté v minulosti). Ďalej by navrhovaná novela mala napríklad predĺžiť lehotu na oznamovanie neskoršieho zriadenia prevádzkarní na 15 dní či znížiť lehoty, ktoré je osoba povinná vydokladovať na preukázanie svojej odbornej spôsobilosti na výkon remeselnej živnosti. V takomto prípade by teda na splnenie podmienky odbornej spôsobilosti stačilo predložiť výučný list a doklad o následnej šesťmesačnej praxi v odbore alebo jednoročnej praxi v príbuznom odbore (oproti súčasnej úprave jednoročnej resp. dvojročnej praxe).

 

  • Zníženie minimálnej pokuty pre firmy za pracovné úrazy

 NR SR bol dňa 05. novembra 2020 predložený vládny návrh novely zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce, iniciovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa okrem iného plánuje upraviť výška minimálnej pokuty pre firmy za pracovné úrazy, ktorých dôsledkom je ťažká ujma na zdraví u niektorého zo zamestnancov zo súčasnej výšky 33.000,- eur na 20.000,- eur. Súčasná právna úprava totižto vymedzuje rovnakú minimálnu pokutu vo výške 33.000,- eur v prípade, ak je pracovným úrazom spôsobená ťažká ujma na zdraví a v prípade, keď je pracovným úrazom spôsobená smrť. Takýto stav je podľa predkladateľov tohto návrhu neprimeraný, keďže prisudzuje rovnakú mieru závažnosti ujme na zdraví ako prisudzuje smrti zamestnanca. V prípade úspešného legislatívneho procesu by mala táto novela nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2021.