Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 8. 10. 2020

Stručný prehľad noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  1. Návrh zákona na umožnenie odoberania titulov je v druhom čítaní

 Dňa 25. Septembra posunuli poslanci NRSR do druhého čítania návrh novely zákona o vysokých školách, ktorá má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov. Novela ustanovuje možnosť vzdanie sa titulu ako aj možnosť začatia konania o odobratie titulu rektorom univerzity, ak je preukázateľné, že prácu „nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby“. Novelou sa však neumožní spätné odoberanie titulov, ak teda osoba získala vysokoškolské vzdelanie pred 01.januárom 2021, nemožno voči nej začať konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti.

 

2. Elektronizácia Obchodného registra SR

 Od 01. októbra 2020 neakceptujú slovenské obchodné registre akékoľvek listinné podania návrhov. Návrhy príslušnému obchodnému registru bude možné podávať výlučne elektronicky prostredníctvom na to určených elektronických formulárov, ktoré sa dajú nájsť na portáli slovensko.sk alebo na špecializovanom portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Všetky prílohy elektronického podania musia byť taktiež v elektronickej podobe, no dobrou správou je, že súdne poplatky v znížených sumách za elektronické podanie zostávajú nezmenené.

 

3. Zmena rozsahu zapisovaných subjektov do Obchodného registra SR

Ďalšou zmenou, ktorá bude platná od 01. októbra 2020 je, že sa do obchodných registrov už nebudú môcť dobrovoľne na vlastnú žiadosť zapisovať fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR, ktoré sú už zapísané napr. v živnostenskom registri. Do obchodného registra sa nebudú zapisovať ani podniky zahraničných fyzických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb. Uvedeným dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že je kontraproduktívne zapisovať rovnaké údaje o osobe do dvoch rozličných registrov, pričom potenciálna dvojakosť údajov vytvára zmätok pri tvorbe elektronických schránok. Tie osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú a ktoré sú tam už dávnejšie zapísané, sa z obchodného registra postupne vymažú.

 

4. Klíma ťa potrebuje

Podpisom Parížskej dohody a svojím postavením v rámci Európskej únie sa Slovensko zaviazalo k zníženiu uhlíkových emisií a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050, no napriek tomu na Slovensku neexistuje ucelená legislatíva, ktorá by riešila problém klimatickej zmeny, ba dokonca neexistuje ani stratégia a plán, akým chce Slovenská republika uhlíkovú neutralitu dosiahnuť. Z tohto dôvodu bola založená iniciatíva „Za klímu“, ktorú za prvé štyri dni podpísalo vyšle 50-tisíc ľudí, ktorej cieľom je vyhlásenie stavu klimatickej núdze Národnou radou SR a upriamenie pozornosti slovenskej vlády na potreby efektívneho a systematického riešenia klimatickej krízy.

 

5. Vplyv koronakrízy na advokáciu

 Slovenská advokátska komora v období medzi 02. – 05. júnom vykonala prieskum medzi advokátmi o dopadoch opatrení proti šíreniu COVID-19 na advokáciu.  Oblasťami práva, kde došlo k poklesom stráveného pracovného času boli najmä obchodné a korporátne právo, ale aj občianske a rodinné právo. Dôvodom tohto poklesu bolo najmä rušenie pojednávaní na súdoch. Naopak, zvýšenie stráveného pracovného času bolo zaznamenané v  pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia, keďže tieto agendy sú najviac prepojené s opatreniami a štátnou pomocou súvisiacou s momentálnou pandémiou.