Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 7. 12. 2020

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Európsky model kolektívnej žaloby pre spotrebiteľov

Európsky parlament smernicou prijal pravidlá ochrany kolektívneho záujmu spotrebiteľov, ktoré zavedú vo všetkých členských štátoch harmonizovaný model žaloby, ktorý má zaručiť ochranu spotrebiteľov pred hromadným poškodzovaním. S týmto návrhom Komisia prišla už v roku 2018 v rámci tzv. novej dohody pre spotrebiteľov, ktorá je reakciou na sériu škandálov týkajúcich sa porušovania práv spotrebiteľov nadnárodnými spoločnosťami. Povinnosťou každého členského štátu bude zaviesť aspoň jeden efektívny procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávnenému subjektu podať žalobu na súd. Oprávneným subjektom na podávanie žalôb a zastupovanie skupín spotrebiteľov nebudú advokátske kancelárie, ale namiesto nich napríklad spotrebiteľské organizácie. Kolektívnu žalobu bude možné podať proti podnikateľom, ktorí porušujú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov, finančných služieb, cestovaní a cestovnom ruchu, energetike, telekomunikáciách a v ďalších oblastiach. Cieľom tejto smernice je zastaviť nezákonné postupy a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu a taktiež uľahčiť prístup spotrebiteľov k spravodlivosti. Smernica sa stane účinnou 20dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, pričom členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na jej implementáciu do vnútroštátnych právnych poriadkov.

 

  • Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva

Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na posilnenie a obnovu hospodárstva EÚ, ktorý zverejnila Európska komisia 25.11.2020, by mal prispieť k urýchleniu zelenej a digitálnej transformácie Európy. Cieľom je stimulovanie inovačného potenciálu EÚ a udržanie si popredného postavenia v kreatívnom a inovatívnom priemysle. Akčný plán sa zameriava na päť zásadných oblastí, ktorými sú: ochrana duševného vlastníctva, boj proti falšovaniu a zlepšeniu presadzovania práv duševného vlastníctva, podpora malých a stredných podnikov pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva a podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni. V momentálnej situácii ohľadom pandémie je asi najdôležitejším bodom pomoc pre menšie a stredné podniky zasiahnuté pandémiou coronavírusu prostredníctvom lepšieho spravovania a využívania svojho portfólia duševného vlastníctva, keďže prostredníctvom tejto oblasti bude poskytnutých 20 miliónov Eur z prostriedkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Komisia zároveň plánuje vytvorenie nástrojov na boj proti falšovaniu tovarov, ktoré majú podporiť presadzovanie práv duševného vlastníctva.

 

  • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platov od sociálnych odvodov

Národná rada Slovenskej republiky schválila 02.12.2020 novelu zákona o dani z príjmov. Vyplývajúc z novely zákona sa od 01.01.2021,  kedy nadobudne účinnosť veľká väčšina zmien prijatých touto novelou, zruší zvýhodnenie poskytnuté zamestnancovi vo forme osobitného určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom  z 13. a 14. platu. Posledným mesiacom oslobodenia, by tak mal byť december tohto roka. Rezort práce odôvodňuje ukončenie oslobodenia  13. a 14. platov od sociálnych odvodov potrebou konsolidácie verejných financií a súčasné vyplácanie 13. a 14. platov oslobodených od sociálnych odvodov pokladá za výpadok príjmov v rozpočte verejnej správy. Novela by tak zároveň mohla byť spôsobom zvýšenia príjmov do štátneho rozpočtu iniciovaná súčasnou pandémiou.

 

  • Novinky v minimálnom dôchodku

Novela zákona o sociálnom poistení schválená dňa 26.11.2020 prináša aj „zmrazenie“ minimálnych dôchodkov na nominálnu sumu rovnajúcu sa napríklad v prípade minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia sume 334,30 Eur mesačne. Podľa ministerstva práce by sa k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku  malo pristúpiť až keď suma predstavujúca 136% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 Eur.  Pričom ešte len v minulom roku boli prijaté zmeny, ktorými sa naviazala suma minimálneho dôchodku na 33% priemernej mzdy v národnom hospodárstve a taktiež sa vypustila podmienka tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ministerstvo práce však tvrdí, že následkom minuloročných zmien sa zapríčinilo prekročenie účelu minimálneho dôchodku, keďže nastalo výrazné zvýšenie súm minimálneho dôchodku a tiež  narušenie princípu zásluhovosti. Vláda sa však zaväzuje k úprave podmienok poskytovania minimálneho dôchodku a zaviesť spravodlivosť do valorizácie minimálnych dôchodkov.