Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 23. 11. 2020

Stručný prehľad noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Koniec nelegálnemu obsahu na digitálnych platformách

Európska komisia predloží 2. decembra 2020 zákon o digitálnych službách (DSA), ktorý pod hrozbou vysokých pokút chce prinútiť digitálne platformy odstraňovať nelegálny obsah. Všeobecne povedané, zákon o digitálnych službách zavedie nové pravidlá v oblastiach od moderovania obsahu až po online reklamu a transparentnosť algoritmov. Digitálne platformy budú mať jednak povinnosť preukázať, ako sa vysporiadali so šírením nelegálneho obsahu a jednak úspešnosť postupov, ktorými takýto obsah identifikujú. Konkrétne digitálne platformy, na ktoré sa tieto povinnosti vzťahujú, má legislatíva určiť pomocou objektívnych kritérií. Výnimkami zostávajú online sprostredkovatelia nahrávaného obsahu, ako je definované v smernici o elektronickom obchode z roku 2000. V praxi to znamená, že platformy hosťujúce obsah nahrávaný tretími stranami nebudú za tento obsah zodpovedné, budú mať však povinnosť takýto obsah odstrániť alebo zneprístupniť, hneď ako sa o takomto obsahu dozvedia. Ak tak opakovane neurobia, hrozia im vysoké pokuty a iné sankcie.

  

  • Nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR, schválil parlament dňa 21. októbra 2020. Zákon, ktorého  právna úprava sa bude používať aj v procesoch ako napríklad daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu majetku, zavádza režim správy majetku zaisteného v trestnom konaní. Zriaďuje sa nový Úrad na správu zaisteného majetku a upravuje sa pôsobnosť a právomoc štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za správu zaisteného majetku, taktiež sa upravujú práva a povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Týmto zákonom sa ďalej novelizuje Trestný zákon, v ktorom sa zavádzajú nové trestné činy ako trestný čin zneužitia práva, trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, upravuje sa trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Zavádza sa aj definícia výnosu z trestnej činnosti a tiež nový druh ochranného opatrenia, v podobe zhabania časti majetku. Zákon nadobudne účinnosť 01. januára 2021.

 

  • Rozhodovanie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v právomoci súdov

NRSR bol dňa 05. novembra 2020 predložení vládny návrh zákona iniciovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorým sa mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, v súlade so snahou zlepšiť prístup k spravodlivosti s osobitným zameraním sa na zlepšenie vymáhateľnosti právnych nárokov. Daný návrh, ktorého nadobudnutie účinnosti je predbežne stanovené na 1. marca 2021, upravuje podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva a zabránilo sa zneužitiu tohto inštitútu. Azda najväčšou navrhovanou zmenou v rámci návrhu je presun rozhodovania v predmetných veciach z právomoci notárov do právomoci súdov. Za účelom kompletnej transparentnosti fungovania tohto procesu a zabráneniu zneužívania tohto inštitútu, budú súdy musieť v rámci konania o potvrdení vydržania zverejňovať vyzývacie ustanovenia, ktorými sa poskytne najmenej šesť mesačná lehota na podávanie námietok proti vydržaniu, v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuly obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

 

  • Prijatie právnej úpravy ohľadom hromadného testovania

NRSR prijala dňa 12. novembra 2020 vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Týmto zákonom sa udeľuje Ministerstvu zdravotníctva SR ako aj Ministerstvu vnútra SR právomoc zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou situáciou ohľadom pandémie na území Slovenskej republiky. Zákon zároveň zakotvuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s vykonávaním testu pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka aj osobám, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi, ak sú (i) spôsobilé na právne úkony; (ii) bezúhonné; a (iii) ak majú s poskytovateľom uzatvorenú pracovnoprávnu zmluvu alebo zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. Keďže bol tento zákon prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia, t.j. 12. novembra 2020.