Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 21. 12. 2020

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Zmena vo verejnom obstarávaní

Dňa 14.12.2020 prišlo na podnet Ministerstva spravodlivosti k zahájeniu medzirezortného pripomienkového konania novely zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá predstavuje zmenu súdnej ochrany vo verejnom obstarávaní. V súčasnosti existuje v zákone komplikovaná regulácia pravidiel, ktorými sa uchádzači a záujemcovia majú nárok domáhať ochrany svojich práv v procese verejného obstarávania. Ide o tzv. revízne postupy, ktorých zložitosť znamená, že od podania žiadosti uchádzača vo veci ochrany jeho práv až po konečné rozhodnutie súdu v tejto veci, môžu prejsť aj viac ako 2 roky. Cieľom tejto novely tak má byť rýchlejšie a efektívnejšie preskúmanie a náprava pochybení v procese verejného obstarávania, najmä tým, že sa zníži počet inštancií, v ktorých prebieha preskúmavanie procesu verejného obstarávania. Konania v súvislosti s verejným obstarávaním by sa mali zveriť správnym súdom. Novela zákona taktiež navrhuje vypustiť celú tretiu časť zákona, a to vyňatím tzv. podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou spod režimu pravidiel verejného obstarávania. Materiál je možné pripomienkovať do konca januára 2021.

 

  • Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ

Európska komisia 16.12.2020 prišla s novou stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ. Návrhy smerujú k odolnosti, technologickej suverenite a budovaniu operačnej kapacity na prevenciu a zaistenie pokroku v globálnom kybernetickom priestore prostredníctvom spolupráce. Cieľom je posilnenie kolektívnej odolnosti Európy voči kybernetickým hrozbám a zároveň bezpečné využívanie dôveryhodných a spoľahlivých digitálnych nástrojov pre občanov a podniky. Komisia predložila aj revidovanú smernicu o bezpečnosti sietí a informácií (NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Revidovaná NIS 2 ukladá povinnosť niektorým subjektom v kritickom verejnom a súkromnom sektore (ako sú verejná správa, železnice, dátové centrá, nemocnice, výskumné laboratóriá) prijať opatrenia na minimalizovanie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nerešpektovaním týchto opatrení hrozia vysoké finančné sankcie do výšky až desať miliónov eur alebo až dvoch percent zo svojho celkového svetového ročného obratu v predchádzajúcom finančnom roku. Únia má v úmysle podporiť novú stratégiu investíciami do digitálnej transformácie prostredníctvom programu Digitálna Európa, Horizont Európa a aj zdrojmi z Plánu obnovy pre Európu.

 

  • Novela zákona o dani z príjmov

Parlament 2.12.2020 schválil novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela popri existujúcich zavádza nové opatrenia v rámci boja proti daňovým únikom, najmä vo forme narúšania základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti tzv. CFC pravidlá sa začnú uplatňovať aj na fyzické osoby so zámerom obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Ďalšie zmeny sa týkajú 15 % sadzby dane, ktorá sa s účinnosťou od 1.1.2021 ponechá iba pre fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo právnické osoby s obratom do 49 790 eur, pričom do tejto hranice sa započítavajú iba zdaniteľné príjmy (pre rok 2020 platila hranica do 100 000 eur). Novela zákona so sebou prináša aj zmeny výšky daňového bonusu na dieťa, zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane na 3% od roku 2021, spresnenie pravidiel určovania daňovej rezidencie právnických osôb, hybridné subjekty, nová definícia transparentného subjektu a ďalšie zmeny, ktoré budú nadobúdať účinnosť postupne v nasledujúcich rokoch.

 

  • Návrh reformy súdnej mapy má už legislatívnu podobu

Dlho očakávaná reforma súdnej mapy už začína naberať reálne základy. Ministerstvo spravodlivosti predložilo svoj návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov do medzirezortného pripomienkového konania, ktorým vytvára prvú časť právneho základu na avizovanú zmenu súdnej mapy Slovenskej republiky, ktorou sa má napríklad vytvoriť jeden registrový súd pre celé Slovensko v Žiline či ktorou príde k väčšej špecializácii súdov. Samotný rozsah zamýšľanej reformy súdnictva znamená, že okrem spomenutého nového zákona bude potrebné meniť ďalších vyše 25 zákonov súčasne, aby sa zámer realizoval naplno. Návrh nového zákona je možné pripomienkovať až do 31. januára 2020, pričom ide o dvojnásobnú lehotu v porovnaní so štandardnou lehotou pripomienkového konania, ktorá však bola v tomto prípade predĺžená vzhľadom na sviatky a aktuálnu pandemickú situáciu až na 30 dní.