Lawcal Talks
Blog, Právne správy

LEGAL NEWS 21. 10. 2020

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

 1. Fast Track – nová služba Úradu priemyselného vlastníctva SR

 Ide o zmenu v oblasti zrýchlenia interných procesov v prospech klientov, konkrétne zrýchlený postup zverejnenia prihlášky ochrannej známky. Cieľom tejto zmeny je zverejniť ochrannú známku v systéme Fast Track do 30 pracovných dní namiesto aktuálnych 56 – 172 dní. Ďalšou výhodou pre prihlasovateľa, ktorého prihláška je spracovaná postupom Fast Track, je požiadavka na výber tovarov a služieb z aktuálnej verzie Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb. Týmto sa obmedzia akékoľvek nedostatky a prihlasovateľ si môže byť istý správnou voľbou výrazov. Ak má prihlasovateľ záujem, aby sa jeho žiadosť o zápis ochrannej známky riešila prostredníctvom služby Fast Track, musí splniť niekoľko jednoduchých podmienok, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.

 

2. Slovenská obchodná inšpekcia vykonala kontrolu internetových obchodov

 Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) vykonala kontrolu internetových obchodov, ktorá bola zameraná na dodržiavanie povinností predajcov vo vzťahu k spotrebiteľom. Na základe zistení SOI, pochybenia a nedostatky zaznamenali až u 93,5 % kontrolovaných subjektov. Na čo si teda treba dať pozor už od vzniku internetového obchodu? Zákonom stanovených povinností je hneď niekoľko, sú to najmä:

 • všeobecné obchodné podmienky;
 • reklamačný poriadok, ktorý zahŕňa aj informácie o zodpovednosti za vady tovaru;
 • informácie o alternatívnom riešení sporov;
 • uvedenie názvu a adresy orgánu dozoru;
 • podmienky pre spracovanie osobných údajov;
 • podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku;
 • vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku;
 • informácie o nákladoch za vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy;
 • informácie pre spotrebiteľa o prípadoch straty práva na odstúpenie od zmluvy;
 • zásady používania súborov cookies alebo
 • kompletné kontaktné údaje predajcu, platobné a dodacie podmienky.

Pred vznikom samotného internetového obchodu je dôležité informovať sa o všetkých zákonných náležitostiach, ktoré internetový obchod a s ním aj uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku súvisí, nakoľko SOI plánuje v pravidelných intervaloch vykonávať ďalšie kontroly s cieľom odstrániť nežiaduce pochybenia a ochrániť spotrebiteľa, ale aj predávajúceho.

 

3. Neformálna reštrukturalizácia a malý konkurz

V spojení s aktuálne prebiehajúcou pandémiou COVID-19 plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR predložiť nový návrh zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý by mal umožniť neformálnu reštrukturalizáciu, ako aj malý konkurz. Štát sa týmto spôsobom snaží podať pomocnú ruku podnikateľom, ktorí sa dostali do ekonomických problémov vzhľadom na koronakrízu. Hlavným účelom návrhu zákona je podpora sebestačných podnikateľov, ktorých aktuálna koronakríza dostala do finančných ťažkostí. Nový zákon má priniesť najmä vyššiu mieru uspokojenia veriteľov, zabrániť strate pracovných miest a trvalý nízkonákladový malý konkurz. O neformálnu reštrukturalizáciu sa budú môcť uchádzať fyzické aj právnické osoby, ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti prevádzkujú podnik, majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre udelenie dočasnej ochrany. Cieľom malého konkurzu je zabezpečiť pomerne rýchly odchod z trhu a zároveň zabezpečiť pre veriteľov to, aby neuviazli v dlhotrvajúcich konaniach. Tento inštitút zjednoduší pravidlá pre vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz už do 15 dní od doručenia návrhu.

 

4. Novela zákona proti byrokracii

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na čele s vicepremiérkou Veronikou Remišovou chystá novelu Zákona proti byrokracii, ktorá zakáže úradom požadovať od právnických a fyzických osôb rôzne doklady a potvrdenia. Hlavným cieľom je znižovanie administratívnej záťaže a rozšírenie okruhu skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci predkladať v papierovej forme, ale budú si ich môcť sami overiť prostredníctvom jednotného informačného systému. Ide najmä o doklady o dosiahnutom vzdelaní, rodný list, sobášny list, úmrtný list, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie o tom, že obchodná spoločnosť nie je v reštrukturalizácii alebo konkurze či výpis z evidencie uchádzačov o zamestnanie a pod. Obchodné spoločnosti tak už nebudú musieť predkladať výpisy z obchodného registra, katastra nehnuteľností či o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy legislatívy a môže zasielať podnety či návrhy do 16. novembra 2020. Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie sa začne v januári budúceho roka.