Lawcal Talks
Blog

LEGAL NEWS 1. 3. 2021

Stručný prehľad aktuálnych noviniek z oblasti práva, podnikania a advokácie.

  • Cestovanie zadarmo pre mladých s programom DiscoverEU

Mladí ľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov veku v roku 2020 alebo 2021 majú šancu cestovať zadarmo vlakom po Európskom kontinente vďaka iniciatíve Európskej únie. Únia totižto za účelom budovania lepších vzťahov medzi európskymi krajinami a ich obyvateľmi, daruje medzinárodné vlakové lístky 60 tisícom mladých ľudí. Na zapojenie sa do programu stačí podať prihlášku a odpovedať na šesť otázok o európskej histórii a kultúre. Následne prebehne výberový proces, v ktorom zástupcovia Komisie vyberú víťazov. Tento projekt funguje od roku 2018 (s prestávkou v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu), pričom od roku 2022 prejde niekoľkými zmenami najmä čo sa týka jeho obsahu. Nakoľko po novom bude financovaný z programu Erasmus+ bude mať zároveň vzdelávací obsah. Vybratí účastníci sa zúčastnia stretnutia, kde budú oboznámení s úlohou a cieľom iniciatívy. Počas cestovania sa účastníci nachádzajúci sa na rovnakom mieste budú zároveň stretávať s miestnymi obyvateľmi danej krajiny. Výberový proces by mal byť spustený v októbri tohto roku, pričom k samotnému cestovaniu by malo prísť až medzi marcom 2022 a marcom 2023 na obdobie 30 dní.

 

  • Verejná ochrankyňa práva sa obracia na Ústavný súd

Verejná ochrankyňa práva, pani Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., sa obrátila na Ústavný súd v súvislosti so súčasnou situáciou okolo pandémie ochorenia Covid-19 a opatrení, ktoré na jej potlačenie využíva Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Konkrétne ide o nedostatočné právne uchopenie problematiky izolácie či karantény, ktoré môže v mnohých prípadoch vyvolávať početné nejasnosti a v niektorých prípadoch aj protiprávny zásah do osobnej slobody obyvateľov. Zákon totižto nezavádza žiadne záruky proti svojvôli orgánov, ktoré takúto izoláciu nariaďujú, pričom neuvádza ani: (i) formy dovolených zásahov do osobných práv; (ii) maximálnu dobu, po ktorú je možné pozbavenie osobnej slobody vo forme izolácie nariadiť; alebo (iii) možnosť a podmienky predlžovania takéhoto zásahu. Ďalší problém vidí verejná ochrankyňa práva v konštantnom rozširovaní právomocí ÚVZ a Ministerstva zdravotníctva, keďže mnohé z týchto právomocí daným inštitúciám ostanú aj po skončení pandemickej situácie, čo by mohlo narušiť princíp právneho štátu z dôvodu nedostatočného dohľadu nad ich činnosťou.

 

  • Je možné posudzovať otázku skrátenia volebného obdobia v referende?

V posledných dňoch sa čoraz častejšie diskutuje o téme predčasných volieb a iniciovania referenda za účelom skrátenia súčasného volebného obdobia. Proti tejto myšlienke sa postavili viacerí ústavní právnici na čele s doc. JUDr. Mariánom Gibom, PhD., ktorý tvrdí, že ani platným a odsúhlaseným referendom na túto tému by vôbec nemuselo dôjsť k predčasným voľbám. V súlade s vyjadrením Ústavného súdu SR nie je totižto možné poslancom NRSR dať v referende priamy príkaz na výkon určitej činnosti, a bolo by teda na ich uvážení, či by za skrátenie volebného obdobia zahlasovali alebo nie. Ďalej argumentuje aj skutočnosťou, že by sa vyhlásením predčasných volieb takýmto spôsobom absolútne devalvovalo rozhodnutie voličov vo voľbách, keďže je podľa neho váha rozhodnutia udeliť hlas niektorej politickej strane aj v skutočnosti, že tak volič robí na určité stanovené obdobie, a možnosť kedykoľvek vyhlásiť nové voľby referendom by tak zvýšila mieru neistoty v spoločnosti. Podobným prípadom sa už zaoberal aj český ústavný súd ktorý vyhlásil, že spôsob akým sa v Českej republike skracovalo volebné obdobie pri pokuse zorganizovania predčasných volieb v roku 2009, teda prijatím jednorazového ústavného zákona (rovnako sa v minulosti vyhlasovali predčasné voľby na Slovensku), je protiústavné, keďže obsahovo nejde o ústavný zákon ale o individuálny právny akt, na ktorého vydanie nie je parlament oprávnený.

 

  • Zmena zákona o štátnom občianstve

Dňa 24. februára 2021 schválila vláda Slovenskej republiky návrh novely zákona o štátnom občianstve, ktorým sa okrem iného majú zaviesť dodatočné výnimky z pravidla automatickej straty slovenského občianstva pri nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva. Po novom by teda o slovenské štátne občianstvo nemali prísť občania, ktorí nadobudli cudzie štátne občianstvo a v tomto cudzom štáte majú zároveň povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt počas nadobúdania občianstva po dobu minimálne päť rokov. Dodatočná výnimka sa zavádza aj pre osoby, ktoré nadobúdajú občianstvo manžela za trvania manželstva, pre osoby ktoré nadobudnú cudzie štátne občianstvo narodením alebo osvojením či pre osoby mladšie ako 18 rokov, kde aspoň jeden z ich rodičov ostáva štátnym občanom Slovenskej republiky. Novelou by sa taktiež mal zjednodušiť proces pri nadobúdaní slovenského štátneho občianstva cudzincami, keďže sa napríklad eliminuje požiadavka ovládania slovenského jazyka pri osobách starších ako 65 rokov a občanoch Českej republiky. Účinnosti novely zákona je predbežne naplánovaná na 01. júla 2021.