Lawcal Talks
Blog

LAWCAL TALKS s Michalom Mikušom

Dotácie na elektromobily: Správny krok k ekologickejšej budúcnosti!

Kto môže požiadať o dotáciu?

O dotáciu môžu požiadať aj podnikatelia aj nepodnikatelia, a teda nezáleží na tom, či si chcete kúpiť elektromobil ako auto do domácnosti alebo ako auto na podnikanie. Dotáciu môžu žiadať aj samosprávy, čiže obce a kraje (VÚC).

 

Na kúpu akého vozidla možno požiadať o dotáciu?

Dotáciu možno poskytnúť nielen na kúpu elektromobilu (vozidla s výlučným elektrickým pohonom), ale aj na kúpu auta s hybridným pohonom (plug-in hybrid). Dotácia je však obmedzená iba dve kategórie vozidiel:
a) osobné vozidlá (kat. M1)
b) a malé dodávky do 3500 Kg (kat. N1).

 

Z tohto dôvodu napr. podnikateľ pôsobiaci v autodoprave nemôže požiadať o dotáciu na kúpu autobusu alebo veľkého nákladného vozidla s elektrickým alebo hybridným pohonom (kat. M2, M3, N2, N3). To je podľa môjho názoru nesprávne. Už dlhšiu dobu existujú na trhu vozidlá týchto kategórii s hybridným pohonom a v poslednej dobe aj s elektrickým pohonom. Treba doplniť, že tieto typy vozidiel produkujú pomerne vysoké emisie, takže dotácie by boli namieste.

 

Môže byť dotácia poskytnutá aj vtedy, ak si chce podnikateľ zobrať elektromobil na leasing?

V tomto prípade nie je možné poskytnúť dotáciu, pretože vyplatenie dotácie vyžaduje prevedenie vlastníctva k vozidlu na žiadateľa. Dotácia sa preto poskytne iba pri kúpe auta. Ide opäť o obmedzenie nezohľadňujúce reálie podnikateľského prostredia. Predsa mnoho podnikateľov používa na podnikanie výlučne autá na leasing, keďže nechcú mať starosť s údržbou a pod. Navyše dopĺňam, že dotáciu možno poskytnúť iba na nové vozidlá. Na jazdený elektromobil preto dotáciu nedostaneme. Podľa môjho názoru ide taktiež o diskutabilné obmedzenie.

 

Aká je výška podpory a existuje limit na kúpnu cenu elektromobilu?

Dotáciu možno poskytnúť na kúpu vozidla s maximálnou obstarávacou cenou 50.000,- EUR (s DPH). Výška dotácie je stanovená pre elektromobily na 8.000,- EUR a pre hybridy na 5.000,- EUR. Firme môže byť poskytnutá dotácia maximálne 200.000,- EUR, čo znamená, že teoreticky môže byť dotovaná pri kúpe 25 elektromobilov, resp. až 40 hybridov (pri poslednej výzve však firmy mohli žiadať dotáciu najviac na kúpu troch aut).

 

Ako a kde sa žiadosť podáva?

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom online formulára a sú spracovávané podľa poradia. K podávaniu žiadostí je vytvorená webová stránka: https://www.chcemelektromobil.sk. Dopĺňam, že žiadateľ musí stihnúť podať žiadosť; naposledy bol systém uzatvorený za 3 minúty a 41 sekúnd od jeho spustenia. To bol čas, za ktorý sa minuli vyčlenené prostriedky na dotácie vo výške 6 miliónov EUR.

 

Existuje nejaký spôsob, ako získať dotáciu prednostne?

Nie. Oficiálne neexistuje žiadne kritérium, ktoré by uprednostňovalo určité subjekty pri poskytovaní dotácie. Avšak, prijaté žiadosti schvaľuje komisia. Tá je pri vyhodnocovaní viazaná dvoma kritériami. Prvé kritérium je formálne – žiadateľ musí splniť všetky podmienky pre poskytnutie dotácie. Druhé kritérium je už neformálne – komisia posudzuje zdôvodnenie a motiváciu žiadateľa. Každý žiadateľ musí totiž uviesť dôvody, ktoré ho viedli k podaniu žiadosti o dotáciu. Preto pre úspech treba napísať taktiež dobrý motivačný list .

 

Michal Mikuš je právnikom advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský špecializujúcim sa na súdne spory, správne a trestné právo.