Lawcal Talks
Blog, Médiá

Daňový manifest 2020 predkladá viaceré prínosné opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia

Skupina podnikateľských a zamestnávateľských združení a obchodných komôr sa snaží využiť aktuálne prebiehajúci legislatívny proces, ktorého cieľom je novelizácia zákona o daní z príjmov. Zainteresované subjekty predložili Ministerstvu financií SR Daňový manifest. K tejto téme sa vyjadril partner advokátskej kancelárie HKV, Lukáš Michálik.

Daňový manifest obsahuje niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré by vedeli v relatívne krátkom čase zatraktívniť podnikateľské prostredie na Slovensku, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Opatrenia sú rozdelené do niekoľkých oblastí – radikálna daňová podpora inovácií a investícií, daňová podpora rekapitalizácie spoločností, zreálnenie daňovej amortizácie majetku, zefektívnenie režimu zápočtu ziskov a strát v čase a priestore, odstránenie daňových prekážok reorganizácie podnikania a odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti daní z pridanej hodnoty.

“Za veľmi žiadané opatrenie, či už z pohľadu našej praxe alebo podnikania našich klientov, považujeme okrem iného napríklad navrhované zjednotenie daňových režimov vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálových fondov spoločností,” konštatuje advokát Lukáš Michálik. Podľa neho sa s rozdielnosťou daňového režimu vkladu do základného imania a príspevku do kapitálových fondov stretávame bežne.

“Z pohľadu spoločností, časovo a procedurálne atraktívnejším mechanizmom na získanie potrebných financií sú príspevky do kapitálových fondov. Z daňového hľadiska je však v súčasnosti výhodnejšie získať potrebné financie cez vklad do základného imania spoločnosti,” dodáva Lukáš Michálik. Tvrdí, že hoci sa jedná o ekonomicky podobnú operáciu, terajšie nastavenie daňových režimov týchto dvoch procesov nie je identické. Zvlášť v časoch súčasnej krízy, kedy mnohé spoločnosti pocítili nárazový výpadok cash flow, považujeme za žiadúce zjednotiť daňový režim vkladu do základného imania a príspevkov do kapitálových fondov, aby spoločnosti vedeli promptne a efektívne reagovať na vzniknuté problémy s likviditou.

Ďalším opatrením, ktoré podľa názoru advokáta skvalitní podnikateľské prostredie, je posunutie zdanenia príjmu zo zamestnaneckých akcií a opcií na skutočnú realizáciu príjmu, čím by sa tento spôsob odmeňovania kľúčových manažérov a pracovníkov zatraktívnil. Zamestnanecké akcie a opcie predstavujú na Slovensku stále málo využívanú formu odmeňovania, a to aj napriek výhodám, ktoré sú s tým spojené. Okrem zvýšenia šance na udržanie odmenených osôb v danej spoločnosti a motivovanie ich ku kontinuálnym kvalitným pracovným výkonom, má táto forma odmeňovania aj ďalšiu výhodu, ktorej význam sa ukázal počas súčasného ekonomického útlmu. “Zamestnanecké akcie a opcie majú pozitívny vplyv na cash flow spoločnosti, čo môže značne zmierniť tlak na rozpočet spoločností v krízových obdobiach,” vysvetľuje Michálik. “Navrhovaným posunutím zdanenia by sa o čosi viac otvorila cesta pre zavedenie takéhoto odmeňovania v ďalších spoločnostiach.”

Za prínosné advokát považuje navrhované opatrenie týkajúce sa podpory reinvestovania kapitálových výnosov fyzických osôb späť do spoločností. Cieľom opatrenia je zefektívniť cirkuláciu investícií fyzických osôb do slovenských spoločností a motivovať tým spoločníkov a akcionárov k reinvestovaniu výnosov naspäť do spoločností. To by sa malo v zmysle navrhovaného opatrenia docieliť oslobodením príjmov fyzických osôb od zdanenia v rozsahu reinvestície do spoločnosti až do momentu súkromnej spotreby týchto prostriedkov fyzickou osobou.

Tlakom na Ministerstvo financií SR sa odborníci snažia presadiť čo najväčší počet navrhovaných opatrení, ktoré pomôžu prekonať podnikateľom a štátu aktuálne ťažké časy. Odborníci veria, že Daňový manifest predstavuje šancu na skvalitnenie podnikateľského prostredia Slovenska a zavedením týchto opatrení by  sa Slovensko opäť o kúsok posunulo k moderným a inovatívnym ekonomikám.